Repositorio UVigo

A historia das ciencias no desenvolvemento de competencias científicas : unha perspectiva socioconstrutivista e de xénero

Investigo Repository

A historia das ciencias no desenvolvemento de competencias científicas : unha perspectiva socioconstrutivista e de xénero

Serralle Marzoa, Jose Francisco
 
DATE : 2018-10-24
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1067
UNESCO SUBJECT : 5803.02 Preparación de Profesores
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

A formación universitaria das futuras persoas docentes, para todas as etapas educativas de infantil, de primaria e de secundaria, realízase sobre un alumnado que xa ten recibido unha cualificación científica na súa educación regrada na escola, no colexio e no instituto, no seu tránsito polas sucesivas etapas educativas de primaria e de secundaria. Numerosos traballos de investigación poñen de manifesto, con carácter xeral, que a ensinanza nas etapas de educación primaria e de secundaria realízase cunha perspectiva e cun tratamento moi formal, excesivamente declarativo dos contidos científicos, o que leva a presentar o coñecemento científico como sinónimo dunha verdade definitiva e inmutable, a xeito dun resultado pechado de sucesivos descubrimentos acumulativos e a modo de constante perfecionamento lineal de modelos e de teorías; chegando incluso a enunciar a existencia dun “método científico” (empírico-dedutivo) de facer ciencia. Cando as futuras persoas docentes, durante a súa formación universitaria, tanto no grao como no mestrado (postgrao), non logran elaborar e interiorizar ... [+]
A formación universitaria das futuras persoas docentes, para todas as etapas educativas de infantil, de primaria e de secundaria, realízase sobre un alumnado que xa ten recibido unha cualificación científica na súa educación regrada na escola, no colexio e no instituto, no seu tránsito polas sucesivas etapas educativas de primaria e de secundaria. Numerosos traballos de investigación poñen de manifesto, con carácter xeral, que a ensinanza nas etapas de educación primaria e de secundaria realízase cunha perspectiva e cun tratamento moi formal, excesivamente declarativo dos contidos científicos, o que leva a presentar o coñecemento científico como sinónimo dunha verdade definitiva e inmutable, a xeito dun resultado pechado de sucesivos descubrimentos acumulativos e a modo de constante perfecionamento lineal de modelos e de teorías; chegando incluso a enunciar a existencia dun “método científico” (empírico-dedutivo) de facer ciencia. Cando as futuras persoas docentes, durante a súa formación universitaria, tanto no grao como no mestrado (postgrao), non logran elaborar e interiorizar o seu modelo docente propio, tenden a repetir a metodoloxía de ensinanza recibida como alumnas ou como alumnos na escola e no instituto; bloqueando así a investigación - acción cara a novos paradigmas didácticos, a innovación pedagóxica e incluso a necesaria autoformación docente no posterior exercicio profesional. Os aspectos anteditos teñen unha innegable repercusión directa na planificación axeitada da formación universitaria do profesorado; polo tanto, é totalmente necesario investigar os factores e as influencias que propician ou atrancan a adquisición de competencias científicas na ensinanza formal do profesorado de educación primaria e de educación secundaria; así como a súas influencias para poder mellorar a oferta formativa da universidade, no deseño dos currículos, das metodoloxías docentes e na selección e utilización dos recursos didácticos máis axeitados para propiciar o logro do máximo nivel de cualificación. [-]
 
La formación universitaria de las futuras personas docentes, para todas las etapas educativas de infantil, de primaria y de secundaria, se realiza sobre un alumnado que ya ha recibido una cualificación científica en su educación reglada en la escuela, el colegio y el instituto, en su tránsito por las sucesivas etapas educativas de primaria e de secundaria. Numerosos trabajos de investigación ponen de manifiesto, con carácter general, que la enseñanza en las etapas de educación primaria y de secundaria se realiza con una perspectiva y con un tratamiento muy formal, excesivamente declarativo de los contenidos científicos, o que lleva a presentar el conocimiento científico como sinónimo de una verdad definitiva e inmutable, como un resultado cerrado de sucesivos descubrimientos acumulativos y a modo de constante perfeccionamiento lineal de modelos y de teorías; llegando incluso a enunciar la existencia de un “método científico” (empírico-deductivo) de hacer ciencia. Cuando las futuras personas docentes, durante su formación universitaria, tanto en el grado como en el master (post ... [+]
La formación universitaria de las futuras personas docentes, para todas las etapas educativas de infantil, de primaria y de secundaria, se realiza sobre un alumnado que ya ha recibido una cualificación científica en su educación reglada en la escuela, el colegio y el instituto, en su tránsito por las sucesivas etapas educativas de primaria e de secundaria. Numerosos trabajos de investigación ponen de manifiesto, con carácter general, que la enseñanza en las etapas de educación primaria y de secundaria se realiza con una perspectiva y con un tratamiento muy formal, excesivamente declarativo de los contenidos científicos, o que lleva a presentar el conocimiento científico como sinónimo de una verdad definitiva e inmutable, como un resultado cerrado de sucesivos descubrimientos acumulativos y a modo de constante perfeccionamiento lineal de modelos y de teorías; llegando incluso a enunciar la existencia de un “método científico” (empírico-deductivo) de hacer ciencia. Cuando las futuras personas docentes, durante su formación universitaria, tanto en el grado como en el master (postgrado), no logran elaborar e interiorizar su modelo docente propio, tienden a repetir la metodología de enseñanza recibida como alumnas o como alumnos; bloqueando así la investigación - acción cara a nuevos paradigmas didácticos, la innovación pedagógica e incluso la necesaria autoformación docente en el posterior ejercicio profesional. Los aspectos antedichos tienen una innegable repercusión directa en la planificación adecuada de la formación universitaria del profesorado; por lo tanto, es totalmente necesario investigar los factores y las influencias que propician o dificultan la adquisición de competencias científicas en la enseñanza formal del profesorado de educación primaria y de educación secundaria; así como, sus influencias, para poder mejorar la oferta formativa de la universidad, en el diseño de los currículos, de las metodologías docentes y en la selección y utilización de los recursos didácticos más adecuados para propiciar el logro del máximo nivel de cualificación. [-]
 
University education of future teachers, for all educational stages infant, primary and secondary, is performed on a students who has already received a scientific qualification in their formal education at school, at college and at high school, by their pass through successive levels of primary and secondary education. Many research show, in general, that teaching in the stages of primary and secondary is made with a view and a very formal treatment, too declarative scientific content, or which leads to presenting knowledge scientist as synonymous with a definitive and immutable truth, as a result of successive finished cumulative discoveries and as a constant linear refinement of models and theories; even to state the existence of a (empirical-deductive) "scientific method" of doing science. When people future teachers during their university training, both in degree and in the master (graduate), fail to develop and internalize their own teaching model, they tend to repeat the teaching methodology received as pupils or students; thus blocking the investigation – in action to ... [+]
University education of future teachers, for all educational stages infant, primary and secondary, is performed on a students who has already received a scientific qualification in their formal education at school, at college and at high school, by their pass through successive levels of primary and secondary education. Many research show, in general, that teaching in the stages of primary and secondary is made with a view and a very formal treatment, too declarative scientific content, or which leads to presenting knowledge scientist as synonymous with a definitive and immutable truth, as a result of successive finished cumulative discoveries and as a constant linear refinement of models and theories; even to state the existence of a (empirical-deductive) "scientific method" of doing science. When people future teachers during their university training, both in degree and in the master (graduate), fail to develop and internalize their own teaching model, they tend to repeat the teaching methodology received as pupils or students; thus blocking the investigation – in action to new learning paradigms, pedagogical innovation and even necessary in the later self-education teacher practice. The above aspects have an undeniable direct impact on the proper planning of university teacher training; therefore, it is absolutely necessary to investigate the factors and influences that promote or hinder the acquisition of scientific skills in formal education teachers in primary and secondary education; as well as their influence in order to improve the training offered by the university, in the design of curricula, the teaching methods and the selection and use of the most appropriate teaching resources to facilitate the achievement of the highest level of qualification. [-]

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001