Repositorio UVigo

Elites políticas e poder local na Galicia urbana (1939-1951)

Investigo Repository

Elites políticas e poder local na Galicia urbana (1939-1951)

Presas Sobrado, Adrián
 
DATE : 2019-07-22
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1302
UNESCO SUBJECT : 5504.02 Historia Contemporánea ; 5904 Instituciones Políticas ; 6309.02 Élites
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Dentro dos estudos sobre a ditadura franquista, este proxecto de investigación relacionase coa construción institucional da ditadura a nivel local. Os estudos sobre a represión ditatorial en todos os seus niveis veñen sendo abundantes. A aplicación de metodoloxías anovadoras, a adaptación de teorías sociolóxicas relacionadas coa violencia, ou a necesidade do exercicio da recuperación da «memoria histórica», teñen botado á luz relatos e historias que consolidan a idea do violento inicio do réxime ditatorial do xeneral Franco. Nunha comunidade como Galicia, a produción historiográfica neste sentido ten sido abundantísima. Os primeiros traballos sobre represión política víronse continuados polos estudos sobre a construcción do denominado «consenso». Téñense dado os primeiros estudos sobre institucións encadradas dentro do «Movimiento Nacional»: os sindicatos ou a Sección Femenina. A necesidade de dar unha continuidade ao estudo da historia de Galicia na ditadura, lévanos a centrarnos no caso das institucións que esta implantou no territorio. Así, o obxectivo da investigación proposta ... [+]
Dentro dos estudos sobre a ditadura franquista, este proxecto de investigación relacionase coa construción institucional da ditadura a nivel local. Os estudos sobre a represión ditatorial en todos os seus niveis veñen sendo abundantes. A aplicación de metodoloxías anovadoras, a adaptación de teorías sociolóxicas relacionadas coa violencia, ou a necesidade do exercicio da recuperación da «memoria histórica», teñen botado á luz relatos e historias que consolidan a idea do violento inicio do réxime ditatorial do xeneral Franco. Nunha comunidade como Galicia, a produción historiográfica neste sentido ten sido abundantísima. Os primeiros traballos sobre represión política víronse continuados polos estudos sobre a construcción do denominado «consenso». Téñense dado os primeiros estudos sobre institucións encadradas dentro do «Movimiento Nacional»: os sindicatos ou a Sección Femenina. A necesidade de dar unha continuidade ao estudo da historia de Galicia na ditadura, lévanos a centrarnos no caso das institucións que esta implantou no territorio. Así, o obxectivo da investigación proposta é o estudo das tres institucións que articularon o panorama da política local durante a ditadura: o concello, a deputación e o goberno civil provincial. Esta temática vai en liña cunha corrente de estudos, que arrinca nos anos 80 do pasado século, que pon o acento na relación entre o poder político local e o goberno ditatorial. O estudo dun aspecto como é a política local franquista aporta dúas compoñentes interesantes de traballo que se inclúen nesta investigación e que compoñen os obxectivos que se procuran acadar. Por un lado a análise do complexo entramado legal que fundamenta a construción da ditadura a nivel local; non só do corpus legal xurdido entre 1936 e 1955 (primeiras disposicións sobre cese e nomeamento de cargos en concellos e gobernos civís, e última e definitiva Ley de Réxime Local, respectivamente), senon tamén dos escrtos teóricos que sobre a vida local e a súa lexislación apareceron durante o franquismo. Por outra banda atópase e debate sobre a natureza política da ditadura franquista: ditadura autoritaria, totalitaria, fascista… O plano local permite unha visión máis detallada das continuidades e discontinuidades entre os detentadores do poder; é dicir, permítenos ver se a suposta «renovación» de cargos políticos do franquismo foi efectiva ou símplemente retórica. E é aquí onde residirían eses compoñentes fascista/totalitario; ou simplemente continuador dun modelo político clientelar que xa tiña un longo percorrido dende a Restauración. Os obxectivos, son dous: comprender a construción da ditadura franquista a nivel local, por un lado; e dar unha resposta dende Galicia a ese debate sobre a natureza política do réxime franquista baseado na orixe, traxectoria e relacións sociais dos persoeiros da política local. Para elo, o traballo terá os seus alicerces en sete localidades que compoñen a Galicia urbana: Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago de Compostela, Pontevedra, Lugo e Ferrol. O marco cronolóxico abranguerá de 1939 a 1951. A data inferior tómase ao ser o momento no que se da por finalizada a Guerra Civil española. O límite cronolóxico de 1951 tómase en base a que nese momento xa se produciron dúas convocatorias electorais para a renovación por terzos das corporacións municipais. Este punto é o que se empregará para estudar se se produciu un cambio na orixe dos persoeiros da política local. A bibliografía previa proporciona o marco de estudo. Estudios cun concepto similar a este viron a luz con anterioridade en Cataluña, Castela-A Mancha e Comunidade Valenciana, dando boa conta de que unha análise de distintas realidades locais é factible e desprende lecturas moi ricas para a comprensión da ditadura franquista a nivel local. [-]
 
En los estudios sobre la dictadura franquista, este proyecto de investigación se relaciona con la construcción institucional de la dictadura a nivel local. Los estudios sobre la represión dictatorial en todos los niveles han sido abundantes. La aplicación de metodologías innovadoras, la adaptación de teorías sociológicas relacionadas con la violencia, o la necesidad del ejercicio de la recuperación de la «memoria histórica», han arrojado relatos e historias que consolidan la idea del violento inicio del régimen dictatorial del general Franco. En una comunidad como Galicia, la producción historiográfica en este sentido ha sido abundantísima. Los primeros trabajos sobre represión política se han visto continuados por los estudios sobre la construcción del denominado «consenso». Se han dado los primeros estudios los primeros estudios sobre instituciones encuadradas dentro del «Movimiento Nacional»: los sindicatos o la Sección Femenina. La necesidad de dar una continuidad al estudio de la historia de Galicia en la dictadura, nos lleva a centrarnos en el caso de las instituciones que ... [+]
En los estudios sobre la dictadura franquista, este proyecto de investigación se relaciona con la construcción institucional de la dictadura a nivel local. Los estudios sobre la represión dictatorial en todos los niveles han sido abundantes. La aplicación de metodologías innovadoras, la adaptación de teorías sociológicas relacionadas con la violencia, o la necesidad del ejercicio de la recuperación de la «memoria histórica», han arrojado relatos e historias que consolidan la idea del violento inicio del régimen dictatorial del general Franco. En una comunidad como Galicia, la producción historiográfica en este sentido ha sido abundantísima. Los primeros trabajos sobre represión política se han visto continuados por los estudios sobre la construcción del denominado «consenso». Se han dado los primeros estudios los primeros estudios sobre instituciones encuadradas dentro del «Movimiento Nacional»: los sindicatos o la Sección Femenina. La necesidad de dar una continuidad al estudio de la historia de Galicia en la dictadura, nos lleva a centrarnos en el caso de las instituciones que ésta implantó en el territorio. Así, el objetivo de la investigación propuesta es el estudio de las tres instituciones que articularon el panorama de la política local: el ayuntamiento, la diputación y el gobierno civil. Esta temática va en línea con una corriente de estudios, que arranca en los años 80 del pasado siglo, que pone el acento en la relación entre el poder político local y el gobierno dictatorial. El estudio de un aspecto como el ámbito local franquista aporta dos componentes interesantes de trabajo que componen los objetivos que se buscan alcanzar. Por un lado el análisis del complejo entramado legal que fundamentó la construcción de la dictadura a nivel local; no sólo del corpus legal jurídico aparecido entre 1936 y 1955 (primeras disposiciones sobre cese y nombramiento de cargos en ayuntamientos y gobiernos civiles, y última y definitiva Ley de Régimen Local, respectivamente), sino también de los escritos teóricos que sobre la vida local y su legislación aparecieron durante el franquismo. Por otra banda se encuentra el debate sobre la naturaleza política de la dictadura franquista: dictadura autoritaria, totalitaria, fascista… El plano local permite una visión más detallada de las continuidades y discontinuidades entre los detentadores del poder; es decir, nos permite ver si la supuesta «renovación» de cargos políticos del franquismo fue efectiva o simplemente retórica. Es aquí donde residirían esos componentes fascista/totalitario; o simplemente continuador de un modelo político clientelar que ya tenía un largo recorrido desde la Restauración. Los objetivos son dos: comprender la construcción de la dictadura franquista a nivel local, por un lado; y dar una respuesta desde Galicia a ese debate sobre la naturaleza política del régimen franquista basado en el origen, trayectoria y relaciones sociales de los personajes de la política local. Para ello, el trabajo tendrá sus bases en siete localidades que componen la Galicia urbana: Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago de Compostela, Pontevedra, Lugo y Ferrol. El marco cronológico abarcará de 1939 a 1951. La fecha inferior se toma al ser el momento en el que se da por finalizada la Guerra Civil española. El límite cronológico de 1951 se toma en base a que en ese momento ya se produjeron dos convocatorias electorales para la renovación por tercios de las corporaciones municipales. Este punto es el que se utilizará para estudiar si se produjo un cambio en el origen de los personajes de la política local. La bibliografía previa proporciona el marco de estudio. Trabajos con un concepto similar a este vieron la luz con anterioridad en Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, dando buena cuenta de que un análisis de las distintas realidades locales es factible y desprende lecturas muy ricas para la comprensión de la dictadura franquista a nivel local. [-]
 
In the studies about Franco dictatorship, this research project relates to the institutional construction of the dictatorship in the local sphere. Studies of dictatorial repression, at all levels have been abundant. The application of innovative methodologies, the adaptation of sociological theories related to violence, or the need for recover the «historical memory», have produced works and papers that consolidate the idea of the violent start of the dictatorial General Franco’s regime. In a country like Galicia, historiographical work in this ambit has been abundant. Early works on political repression have been continued by the studies on the construction of so-called «consensus». There have been the first studies on institutions inside the «Movimiento Nacional» early studies: the unions or the «Sección Femenina». The need to give continuity to the study of the history of Galicia during the dictatorship, leads us to focus on the case of institutions that it introduced in the territory. Thus, the objective of the proposed research is the study of the three institutions that ... [+]
In the studies about Franco dictatorship, this research project relates to the institutional construction of the dictatorship in the local sphere. Studies of dictatorial repression, at all levels have been abundant. The application of innovative methodologies, the adaptation of sociological theories related to violence, or the need for recover the «historical memory», have produced works and papers that consolidate the idea of the violent start of the dictatorial General Franco’s regime. In a country like Galicia, historiographical work in this ambit has been abundant. Early works on political repression have been continued by the studies on the construction of so-called «consensus». There have been the first studies on institutions inside the «Movimiento Nacional» early studies: the unions or the «Sección Femenina». The need to give continuity to the study of the history of Galicia during the dictatorship, leads us to focus on the case of institutions that it introduced in the territory. Thus, the objective of the proposed research is the study of the three institutions that articulated the view of local politics: the council, the provincial government and civil government. This theme is in line with current studies, which started in the 80s of the last century, which emphasizes the relationship between local politics and dictatorial government. The study of this aspect of the Franco’s regime will bring us two interesting local components that build the objectives to achieve. On the one hand, the analysis of the legal framework that based the construction of the dictatorship at local level; not only the legal corpus appeared between 1936 and 1955 (first provisions on dismissal and appointment of charges in municipalities and civilian governments, and last and final Local Government Act, respectively), but also the theoretical writings about local life and its legislation appeared during the Franco’s regime. On the other side, is the debate on the political nature of the Franco dictatorship: authoritarian, totalitarian, fascist dictatorship ... The local level allows us a more detailed view of the continuities and discontinuities between those in power; that is, it allows us to see whether the alleged «renewal» of political office of Franco was effective or just rhetoric. This is where reside those fascist / totalitarian components; or merely carrying a «clientelist» political model that already had a long way since the Restauración. The objectives are two: understand the construction of the Franco dictatorship locally, on the one hand; and an answer from Galicia to the debate about the political nature of the Franco’s regime based on the origin, history and social relations of the men in local politics. For this, the work will have their bases in seven localities that make up the urban Galicia: Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago de Compostela, Pontevedra, Lugo and Ferrol. The time frame will cover 1939 to 1951. The lower date is taken to be the time taken for completion of the Spanish Civil War. The chronological limit of 1951 is taken on the basis that, at the time two election calls for renewal by thirds of municipal corporations occurred. This point will be used to study whether there was a change in the origin of the characters in local politics. The previous literature provides the framework for study. Works with a similar concept appeared Catalonia, Castilla-La Mancha and Valencia, giving a good account of an analysis of the different local realities is practicable and shed some light the understanding of the Franco’s dictatorship in a local level. [-]

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001