Repositorio UVigo

Request a copy of the document

Investigo Repository

Request a copy of the document

Enter the following information to request a copy of the document to the author

Estudo sobre a formación do profesorado de Educación Secundaria para o desempeño da acción titorial : implicacións para o deseño dun programa formativo.

  1. This email address is used for sending the document.
  2.  
  3.  
  4.  
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001