Repositorio UVigo

Educación, sustentabilidade e xénero: un achegamento didáctico ao cambio global oceánico mediante as TIC.

Investigo Repository

Educación, sustentabilidade e xénero: un achegamento didáctico ao cambio global oceánico mediante as TIC.

Lorenzo Rial, María Asunción
 
DATE : 2019-10-14
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1337
UNESCO SUBJECT : 5803.02 Preparación de Profesores
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Partindo dun centro de interese, o cambio ambiental global, preténdese desenvolver competencias docentes en profesorado de Educación Primaria en formación inicial, prestando atención especial ás tecnocientíficas. A tal fin, buscaranse sinerxías entre a educación para a sustentabilidade (ES), con perspectiva de xénero, a educación científica (EC) e as ciencias do mar (CM), encamiñadas á adquisición dunha cultura científica que contribúa a conseguir unha sociedade rexida polos principios de equidade e igualdade de xénero. Elaborarase un marco teórico que sustente as diferentes miradas que se pretenden inserir neste traballo. Ademais, analizaranse recursos TIC sobre educación en cambio global no mar, en particular, sobre acidificación oceánica. Finalmente, adaptaranse ou deseñaranse materiais TIC, que se inserirán en secuencias didácticas que se experimentarán en aulas de profesorado en formación inicial do Grao en Educación Primaria.
 
A partir de un centro de interés, el cambio ambiental global, se pretende desarrollar competencias docentes en profesorado de Educación Primaria en formación inicial, prestando atención especial a las tecnocientíficas. La tal fin, se buscarán sinergias entre la educación para la sustentabilidad (ES), con perspectiva de género, la educación científica (EC) y las ciencias del mar (CM), encaminadas a la adquisición de una cultura científica que contribuya a conseguir una sociedad regida polos principios de equidad e igualdad de género. Se elaborará un marco teórico que sustente las diferentes miradas que se pretenden insertar en este trabajo. Además, se analizarán recursos TIC sobre educación en cambio global en el mar, en particular, sobre acidificación oceánica. Finalmente, se adaptarán o se diseñarán materiales TIC, que se insertarán en secuencias didácticas que se experimentarán en aulas de profesorado en formación inicial del Grado en Educación Primaria
 
Starting from a center of interest, global environmental change, is to develop teaching skills in primary education teachers in initial formation, paying particular attention to the techno-scientific. To this end, synergies between education for sustainability will be sought (ES), with a gender perspective (PG), science education (CE) and marine science (CM), aimed at the acquisition of a scientific culture that contributes to achieve a society governed poles principles of fairness and gender equality. A theoretical framework that supports the different looks that are intended to be inserted into this work will be developed. In addition, ICT education resources will be analyzed in global change at sea, particularly on ocean acidification. Finally, they adapted or inserted ICT materials in teaching sequences that will be experienced in the classrooms of teachers in initial training Degree in Primary Education is designed.

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001