Repositorio UVigo

Desarrollo de reacciones en cascada catalizadas por paladio: estudio computacional y aplicaciones en síntesis de heterociclos

Investigo Repository

Desarrollo de reacciones en cascada catalizadas por paladio: estudio computacional y aplicaciones en síntesis de heterociclos

Cruz Calderon, Francisco
 
DATE : 2019-12-17
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1396
UNESCO SUBJECT : 23 Química
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

"Desenvolvemento de reaccións en cascada catalizadas por Paladio e a súa aplicación á síntese de heterociclos" Este Proxecto exponse co obxectivo xeral de avanzar na comprensión dos factores que controlan a rexio e quimioselectividade das heterociclacións catalizadas por Pd en sistemas insaturados portadores dun nucleófilo interno. As etapas elementais implicadas nestas reaccións non son exclusivas dos citados sistemas, senón que participan nunha gran variedade de procesos catalíticos, polo que é de esperar que os resultados teñan un ámbito de aplicacións máis xeral no campo das catálisis. Ao mesmo tempo, búscase desenvolver novas cascadas de reaccións que xeren produtos funcionalizados e estruturalmente diversos, sen necesidade de illamento de intermedios. Deste modo, espérase contribuír tamén ao campo da metodoloxía sintética con novos procesos que xeren estruturas complexas de maneira rápida e eficaz.
 
"Desarrollo de reacciones en cascada catalizadas por Paladio y su aplicación a la síntesis de heterociclos" Este Proyecto se plantea con el objetivo general de avanzar en la comprensión de los factores que controlan la regio y quimioselectividad de las heterociclaciones catalizadas por Pd en sistemas insaturados portadores de un nucleófilo interno. Las etapas elementales implicadas en estas reacciones no son exclusivas de los citados sistemas, sino que participan en una gran variedad de procesos catalíticos, por lo que es de esperar que los resultados tengan un ámbito de aplicación más general en el campo de la catálisis. Al mismo tiempo, se busca desarrollar nuevas cascadas de reacciones que generen productos funcionalizados y estructuralmente diversos, sin necesidad de aislamiento de intermedios. De este modo se espera contribuir también al campo de la metodología sintética con nuevos procesos que generen estructuras complejas de manera rápida y eficaz.
 
Development of cascade reactions catalyzed by Palladium and their application to the synthesis of heterocycles" This Project is proposed with the general objective of advancing in the understanding of the factors that control the regio and chemoselectivity of heterocyclizations by Pd-catalyzed in unsaturated systems carrying an internal nucleophilus. The elementary stages involved in these reactions are not exclusive to these systems, but participate in a wide variety of catalytic processes, so it is to be expected that the results have a more general scope of application in the field of catalysis. At the same time, the aim is to develop new reaction cascades that generate functionalized and structurally diverse products, without the need for intermediate isolation. In this way it is hoped to contribute also to the field of synthetic methodology with new processes that generate complex structures in a fast and efficient way.

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001