Repositorio UVigo

A ideoloxía na para/tradución e nos transvases de información: análise da situación da prensa en galego

Investigo Repository

A ideoloxía na para/tradución e nos transvases de información: análise da situación da prensa en galego

Duarte Collazo, Silvia
 
DATE : 2020-01-10
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1409
UNESCO SUBJECT : 5701.12 Traducción ; 5910.03 Prensa ; 7207.05 Teoría de las Ideologías
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

A presente tese céntrase no estudo das manipulacións ideolóxicas que sofre a información na prensa. A motivación de propoñernos estudar e traballar co intercambio de información entre diferentes culturas lévanos, xa que logo, non só a querermos analizar como se reinterpreta e traslada unha mesma información a distintas culturas, isto é, como se paratraduce a información, senón tamén a estudar de preto a situación particular do galego. A través dunha simple comparación física entre xornais obsérvase que a prensa galega é diferente: a lectura de prensa en galego é dependente e complementaria da española. Así, mentres que o lector da prensa española adquire unha visión global do que acontece no resto do mundo, o da galega, curiosamente, adquire unha visión localista, rexionalista e, como moito, centralista (en alusión ao Goberno central). Así, a través da análise da prensa en galego temos a impresión de que o lector galego que busca informarse de maneira exclusiva en galego non existe. O corpus de estudo plurilingüe (en, de, es, gl) obtívose a partir de noticias da sección de ... [+]
A presente tese céntrase no estudo das manipulacións ideolóxicas que sofre a información na prensa. A motivación de propoñernos estudar e traballar co intercambio de información entre diferentes culturas lévanos, xa que logo, non só a querermos analizar como se reinterpreta e traslada unha mesma información a distintas culturas, isto é, como se paratraduce a información, senón tamén a estudar de preto a situación particular do galego. A través dunha simple comparación física entre xornais obsérvase que a prensa galega é diferente: a lectura de prensa en galego é dependente e complementaria da española. Así, mentres que o lector da prensa española adquire unha visión global do que acontece no resto do mundo, o da galega, curiosamente, adquire unha visión localista, rexionalista e, como moito, centralista (en alusión ao Goberno central). Así, a través da análise da prensa en galego temos a impresión de que o lector galego que busca informarse de maneira exclusiva en galego non existe. O corpus de estudo plurilingüe (en, de, es, gl) obtívose a partir de noticias da sección de política internacional, polo que o foco da análise recae en xeral sobre as manipulacións da información e, en particular, sobre aquelas en función de intereses nacionais de tipo económico-político. [-]
 
La presente tesis se centra en el estudio de las manipulaciones ideológicas que sufre la información en la prensa. La motivación de proponernos estudiar y trabajar con el intercambio de información entre diferentes culturas nos lleva, pues, no solo a querer analizar cómo se reinterpreta y traslada una misma información a distintas culturas, es decir, cómo se paratraduce la información, sino también a estudiar de cerca la situación particular del gallego. A través de una simple comparación física entre diarios se observa que la prensa gallega es diferente: la lectura de prensa en gallego es dependiente y complementaria de la española. Así, mientras que el lector de la prensa española adquiere una visión global de lo que ocurre en el resto del mundo, el de la gallega, curiosamente, adquiere una visión localista, regionalista y, como mucho, centralista (en alusión al Gobierno central). Así, a través del análisis de la prensa en gallego tenemos la impresión de que el lector gallego que busca informarse de manera exclusiva en gallego no existe. El corpus de estudio plurilingüe ... [+]
La presente tesis se centra en el estudio de las manipulaciones ideológicas que sufre la información en la prensa. La motivación de proponernos estudiar y trabajar con el intercambio de información entre diferentes culturas nos lleva, pues, no solo a querer analizar cómo se reinterpreta y traslada una misma información a distintas culturas, es decir, cómo se paratraduce la información, sino también a estudiar de cerca la situación particular del gallego. A través de una simple comparación física entre diarios se observa que la prensa gallega es diferente: la lectura de prensa en gallego es dependiente y complementaria de la española. Así, mientras que el lector de la prensa española adquiere una visión global de lo que ocurre en el resto del mundo, el de la gallega, curiosamente, adquiere una visión localista, regionalista y, como mucho, centralista (en alusión al Gobierno central). Así, a través del análisis de la prensa en gallego tenemos la impresión de que el lector gallego que busca informarse de manera exclusiva en gallego no existe. El corpus de estudio plurilingüe (en, de, es, gl) se obtuvo a partir de noticias de la sección de política internacional, por lo que el foco de análisis recae en general sobre las manipulaciones de la información y, en particular, sobre aquellas en función de intereses nacionales de tipo económico-político. [-]
 
The present dissertation focuses on the study of the ideological manipulations that the information in the press experiences. Our motivation to study and work on the exchange of information between different cultures makes us not only wanting to analyze how the same information is to be reinterpreted and translated into different cultures, that is, how the information is (para)translated, but also to study closely the particular situation of Galician. Through a simple physical comparison between newspapers, we can prove that the Galician press is rather different: the newspaper reading in Galician is dependent and complementary to the Spanish one. Therefore, while the Spanish newspaper reader obtains an overview of what is happening in the world, the Galician reader surprisingly just obtains a localist, regionalist and, at most, a centralist vision (referring to the central government). Thus, through the analysis of the press in Galician we simply get the impression that the Galician reader seeking information exclusively in Galician does not exist. The multilingual corpus ... [+]
The present dissertation focuses on the study of the ideological manipulations that the information in the press experiences. Our motivation to study and work on the exchange of information between different cultures makes us not only wanting to analyze how the same information is to be reinterpreted and translated into different cultures, that is, how the information is (para)translated, but also to study closely the particular situation of Galician. Through a simple physical comparison between newspapers, we can prove that the Galician press is rather different: the newspaper reading in Galician is dependent and complementary to the Spanish one. Therefore, while the Spanish newspaper reader obtains an overview of what is happening in the world, the Galician reader surprisingly just obtains a localist, regionalist and, at most, a centralist vision (referring to the central government). Thus, through the analysis of the press in Galician we simply get the impression that the Galician reader seeking information exclusively in Galician does not exist. The multilingual corpus of this study (en, de, es, gl) was obtained from the news section of international politics, so the focus of analysis lies in general on the manipulations of information and, in particular, on those related to national interests of economic-political kind. [-]

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001