Repositorio UVigo

La esencia caliente. Una interpretación de los fundamentos del realismo sucio en el arte contemporáneo

Investigo Repository

La esencia caliente. Una interpretación de los fundamentos del realismo sucio en el arte contemporáneo

Mata Piñeiro, Manuel
 
DATE : 2020-02-03
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1428
UNESCO SUBJECT : 6203 Teoría, Análisis y Critica de las Bellas Artes
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

O propósito deste traballo é a investigación e a creación artística articulada en torno ó realismo sucio, un movemento literario surxido en Estados Unidos durante a primeira metade do século XX. O punto de partida do traballo será a acotación e definición dos rasgos fundamentáis presentes na obra pertencente ó xénero. Baixo as premisas marcadas por unha serie de autores principais, remarcando especialmente as bases sentadas no traballo de Charles Bukowski, comezarase por establecer un conxunto sólido de pautas estructurais coas que sexa posible recoñecer e clasificar calquer traballo que responda a ditas características e principios. Plantexando esta base, pretenderase discernir cal foi a diversificación do movemento nos distintos campos artísticos, e dicir, cómo se adaptou, asimiliou ou filtrou nos mesmos. Un método para elo, será a contraposición e comparación do realismo sucio con ramas artísticas coetáneas. Atendendo a, por exemplo, que puntos en común garda co minimalismo e que difire; que separa a Bukowski de Allen Ginsberg e que o achega; se John Fante é un precursor do ... [+]
O propósito deste traballo é a investigación e a creación artística articulada en torno ó realismo sucio, un movemento literario surxido en Estados Unidos durante a primeira metade do século XX. O punto de partida do traballo será a acotación e definición dos rasgos fundamentáis presentes na obra pertencente ó xénero. Baixo as premisas marcadas por unha serie de autores principais, remarcando especialmente as bases sentadas no traballo de Charles Bukowski, comezarase por establecer un conxunto sólido de pautas estructurais coas que sexa posible recoñecer e clasificar calquer traballo que responda a ditas características e principios. Plantexando esta base, pretenderase discernir cal foi a diversificación do movemento nos distintos campos artísticos, e dicir, cómo se adaptou, asimiliou ou filtrou nos mesmos. Un método para elo, será a contraposición e comparación do realismo sucio con ramas artísticas coetáneas. Atendendo a, por exemplo, que puntos en común garda co minimalismo e que difire; que separa a Bukowski de Allen Ginsberg e que o achega; se John Fante é un precursor do movemento, qué tipo de transgresión chamou a atención dos futuros autores? Unha vez establecido o método de detección, aplicarase ó arte contemporáneo, poñendo a proba a hipótesis de que o realismo sucio non so supuxo un movemento tan consistente como a xeración beat, influíndo no panorama do século vinte, senon que, esa propagación dende a literatura ó groso do arte, segue tendo unha repercusión discernible no panorama artístico actual. Así mesmo, compaxinarase a debandita investigación coa creación de obra evolutivamente consecuente ó movemento. [-]
 
El propósito de este trabajo es la investigación y creación artística articulada en torno al realismo sucio, un movimiento literario surgido en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. El punto de partida del trabajo será la acotación y definición de los rasgos fundamentales presentes en la obra perteneciente al género. Bajo las premisas marcadas por una serie de autores principales, remarcando especialmente las bases sentadas en el trabajo de Charles Bukowski, se comenzará por establecer un conjunto sólido de pautas estructurales con las que sea posible reconocer y clasificar cualquier trabajo que responda a dichas características y principios.
 Planteando esta base, se pretenderá discernir cuál ha sido la diversificación del movimiento en los distintos campos artísticos, es decir, cómo se ha adaptado, asimilado o filtrado en los mismos.
 Un método para ello, será la contraposición y comparación del realismo sucio con ramas artísticas coetáneas. Atendiendo a, por ejemplo, qué puntos en común guarda con el minimalismo y en qué difiere; qué separa a Bukowski ... [+]
El propósito de este trabajo es la investigación y creación artística articulada en torno al realismo sucio, un movimiento literario surgido en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. El punto de partida del trabajo será la acotación y definición de los rasgos fundamentales presentes en la obra perteneciente al género. Bajo las premisas marcadas por una serie de autores principales, remarcando especialmente las bases sentadas en el trabajo de Charles Bukowski, se comenzará por establecer un conjunto sólido de pautas estructurales con las que sea posible reconocer y clasificar cualquier trabajo que responda a dichas características y principios.
 Planteando esta base, se pretenderá discernir cuál ha sido la diversificación del movimiento en los distintos campos artísticos, es decir, cómo se ha adaptado, asimilado o filtrado en los mismos.
 Un método para ello, será la contraposición y comparación del realismo sucio con ramas artísticas coetáneas. Atendiendo a, por ejemplo, qué puntos en común guarda con el minimalismo y en qué difiere; qué separa a Bukowski de Allen Ginsberg y qué lo acerca; si John Fante es un precursor del movimiento, ¿qué tipo de transgresión llamó la atención de los futuros autores? Una vez establecido el método de detección, se aplicará al arte contemporáneo, poniendo a prueba la hipótesis de que el realismo sucio no sólo supuso un movimiento tan consistente como la generación beat, influyendo en el panorama del siglo veinte, sino que, esa propagación desde la literatura al grueso del arte, sigue teniendo una repercusión discernible en el panorama artístico actual. Así mismo, se compaginará la mencionada investigación con la creación de obra evolutivamente consecuente al movimiento. [-]
 
The purpose of this work is research and artistic creation articulated around the dirty realism, a literary movement emerged in the United States during the early twentieth century. The starting point is the dimension of work and definition of the key features present in the work belonging to the genus. Under the premises marked by a series of major authors, especially emphasizing the foundations laid in the work of Charles Bukowski, it will begin to establish a solid set of structural patterns with which it is possible to recognize and classify any work that meets these characteristics and principles . Through this basis, pretend to discern what has been the diversification of movement in the various artistic fields, how they have adapted, assimilated or filtering them. A method therefore will be the contrast and comparison of dirty realism with artistic contemporaries branches. Considering, for example, which keeps similarities with minimalism and how it differs; what separates Bukowski and Allen Ginsberg and what aproaches; if John Fante is a precursor of movement, what kind ... [+]
The purpose of this work is research and artistic creation articulated around the dirty realism, a literary movement emerged in the United States during the early twentieth century. The starting point is the dimension of work and definition of the key features present in the work belonging to the genus. Under the premises marked by a series of major authors, especially emphasizing the foundations laid in the work of Charles Bukowski, it will begin to establish a solid set of structural patterns with which it is possible to recognize and classify any work that meets these characteristics and principles . Through this basis, pretend to discern what has been the diversification of movement in the various artistic fields, how they have adapted, assimilated or filtering them. A method therefore will be the contrast and comparison of dirty realism with artistic contemporaries branches. Considering, for example, which keeps similarities with minimalism and how it differs; what separates Bukowski and Allen Ginsberg and what aproaches; if John Fante is a precursor of movement, what kind of transgression caught the attention of prospective authors? Once the detection method will be applied to contemporary art, testing the hypothesis that the dirty realism not only marked as consistent as the Beat Generation movement, influencing the outlook of the twentieth century, but, that spread from the bulk of the art literature, continues to have a discernible impact on the current art scene. Also, research is coupled with the creation of evolutionary movement consistent work. [-]

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001