Repositorio UVigo

A mitoloxía galega relacionada coa auga. Análise de contido e aproveitamento como recurso en educación.

Investigo Repository

A mitoloxía galega relacionada coa auga. Análise de contido e aproveitamento como recurso en educación.

Adalid Rodríguez, Rafael José
 
DATE : 2020-03-02
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1441
UNESCO SUBJECT : 5101 Antropología Cultural ; 5801.07 Métodos Pedagógicos
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Partiremos do encadramento da transmisión oral dentro do patrimonio cultural inmaterial establecido pola UNESCO, posibilitando o estudo teórico sobre os contos, lendas e mitos transmitidos de forma oral e analizando as características e as perdas que se reflicte nela. Nesta tese indagarase sobre as crenzas, misticismo e supersticións dos elementos da natureza, mostrando especial atención á auga da que se recollerán historias e identificaranse os personaxes mitolóxicos, cos que se establecerán paralelismos con outros personaxes de culturas precursoras á nosa e con outras próximas xeograficamente. En último lugar investigaremos sobre os beneficios que poida aportar esta tradición oral, a cal teremos en conta para facer a nosa aplicación nos centros educativos e tratalos desta maneira como ferramenta educativa.
 
Partiremos del encuadramiento de la transmisión oral dentro del patrimonio cultural inmaterial establecido por la UNESCO, posibilitando el estudio teórico sobre los cuentos, leyendas y mitos transmitidos de forma oral y analizando las características y las pérdidas que en ella se reflejan. En esta tesis indagaremos sobre las creencias, misticismo y supersticiones de los elementos de la naturaleza, mostrando especial atención al agua, de la que recogeremos historias e identificaremos los personajes mitológicos, con los que se establecerán paralelismos con otros personajes de culturas precursoras a la nuestra y con otras próximas geográficamente. En último lugar investigaremos sobre los beneficios que pueda aportar esta tradición oral, la cual tendremos en cuenta para hacer nuestra aplicación en los centros educativos y tratarlos de esta manera como herramienta educativa.
 
We will start from the framing of oral tradition within the Intangible Cultural Heritage established by UNESCO, enabling the theoretical study of tales, legends and myths transmitted verbally and analysing the characteristics and losses reflected in it. The aim of this thesis is to investigate beliefs, superstitions and the mysticism of different natural elements, showing special attention to water. Related to it, several stories are going to be collected and mythological characters identified, establishing parallels with characters of our preceding cultures and others that are geographically close. Finally, we will do research on the benefits that oral tradition provides, considering them in order to make our implementation for educational centres such as educational tools.

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001