Repositorio UVigo

Realidade aumentada e educación: unha investigación sobre as súas posibilidades educativas

Investigo Repository

Realidade aumentada e educación: unha investigación sobre as súas posibilidades educativas

Vasallo Barrueco, Noa
 
DATE : 2020-03-04
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1443
UNESCO SUBJECT : 5801.07 Métodos Pedagógicos
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Son diversos os estudos que avalan que,a través das novas tecnoloxías e a realidade aumentada, os suxeitos melloran a súa aprendizaxe e motivación cara os diferentes retos educativos plantexados. Para isto planificamos unha investigación con metodoloxía cualitativa descritiva na que realizaremos un estudo de caso único durante o curso académico 2017-2018 nun colexio da provincia de Ourense. Para a recollida de datos empregaremos: grupos de discusión tanto de profesorado coma de alumnado, rexistro de notas de campo e do nivel competencial, cuestionario de dispositivos móbiles e realidade aumentada, unidades didácticas, probas de coñecemento, instrumento de análise do recurso e fichas de rexistro de actividades/proxectos con realidade aumentada e m-learning. Todo isto ten coma obxectivo xeral avaliar e experimentar o valor educativo da realidade aumentada no derradeiro curso da Educación Infantil e primeiros cursos da Educación Primaria.
 
Existen varios estudios que respaldan que, a través de las nuevas tecnologías y la realidad aumentada, los sujetos mejoran su aprendizaje y motivación hacia los diferentes desafíos educativos planteados. Para ello, planificamos una investigación con metodología descriptiva cualitativa en la que realizaremos un estudio de caso único durante el año académico 2017-2018 en una escuela de la provincia de Ourense. Para la recolección de datos utilizaremos: grupos de discusión de docentes y estudiantes, registro de notas de campo y del nivel de competencia, cuestionario de dispositivos móviles y realidad aumentada, unidades didácticas, pruebas de conocimiento, instrumento de análisis del recurso y fichas de registro de actividades / proyectos con realidad aumentada y m-learning. Todo esto tiene como propósito general evaluar y experimentar el valor educativo de la realidad aumentada en el último año de Educación Infantil y primeros años de Educación Primaria.
 
There are several studies that support that, through new technologies and augmented reality, subjects improve their learning and motivation towards the different educational challenges posed. To do this, we plan a research with qualitative descriptive methodology in which we will conduct a unique case study during the academic year 2017-2018 in a school in the province of Ourense. For the collection of data we will use: discussion groups of teachers and students, registration of field notes and the level of proficiency, questionnaire of mobile devices and augmented reality, didactic units, tests of knowledge, instrument of analysis of the resource and record sheets of activities / projects with augmented reality and m-learning. All this has as general purpose to evaluate and to experience the educational value of the augmented reality in the last year of Infant Education and first years of Primary Education.

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001