Repositorio UVigo

Novel reflector antennas in millimeter wave sensing systems for on-the-move security imaging

Investigo Repository

Novel reflector antennas in millimeter wave sensing systems for on-the-move security imaging

Pérez Eijo, Lorena María
 
DATE : 2020-05-06
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1483
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Surveillance of people at security checkpoints is increasingly important due to the growing threat of terrorism. Millimeter wave systems, generally in the 30 to 300 GHz band, are the most promising solutions because millimeter waves are non-ionizing and do not pose any known health hazards at moderate power levels, provide high resolution and allow detection of hidden objects under clothing. As a result of a previous project of the research group, a prototype image radar at 300 GHz was constructed and satisfactorily validated. Based on this prototype, this PhD focuses on the development of a new system for the inspection of people. The main features of this new design are the use of a multi-static configuration and the ability to make on-the-move images.
 
En resposta á crecente ameaza do terrorismo, a vixilancia de persoas en postos de control de seguridade é cada vez máis importante. Os sistemas de ondas milimétricas, polo xeral na banda de 30 a 300 GHz, son as solucións máis prometedoras xa que as ondas milimétricas son non ionizantes e non representan ningún peligro conocido para a saúde a niveis de potencia moderados, proporcionan alta resolución e permiten a detección de obxectos ocultos debaixo da roupa. Existe un prototipo de radar de imaxe a 300 GHz construído e validado. Partindo dese prototipo (froito dun proxecto deste mesmo grupo de investigación), esta tese céntrase no desenvolvemento dun novo sistema para a inspección de persoas. As principais características deste novo diseño son o uso dunha configuración multiestática e a capacidade para realizar imaxes en movemento.
 
En respuesta a la creciente amenaza del terrorismo, la vigilancia de personas en puestos de control de seguridad es cada vez más importante. Los sistemas de ondas milimétricas, generalmente en la banda de 30 a 300 GHz, son las soluciones más prometedoras debido a que las ondas milimétricas son no ionizantes y no representan ningún peligro conocido para la salud a niveles de potencia moderados, proporcionan alta resolución y permiten la detección de objetos ocultos bajo la ropa. Como resultado de un proyecto anterior del grupo, fue construido y satisfactoriamente validado un prototipo de radar de imagen a 300 GHz. Partiendo de dicho prototipo, esta propuesta se centra en el desarrollo de un nuevo sistema para la inspección de personas. Las principales características de este nuevo diseño son el uso de una configuración multiestática y la capacidad para realizar imágenes en movimiento.

Show full item recordFiles in this item

Bloqueado
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001