Repositorio UVigo

Estudo Proteómico e Lipidómico das rutas moduladas polo consumo de ácidos graxos poliinsaturados w-3 de orixe mariña e sinerxía con iminoazúcares nun contexto da dieta obesogénica

Investigo Repository

Estudo Proteómico e Lipidómico das rutas moduladas polo consumo de ácidos graxos poliinsaturados w-3 de orixe mariña e sinerxía con iminoazúcares nun contexto da dieta obesogénica

Muñoz Santiago, Silvia
 
DATE : 2020-05-07
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1484
UNESCO SUBJECT : 2302.11 Acidos Grasos ; 2302.19 Procesos Metabólicos
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

As dietas ricas en produtos da pesca están asociadas á diminución do risco cardiovascular. Este efecto foi atribuído a compoñentes de peixe e en particular á súa alta concentración en ácidos graxos poliinsaturados omega-3 (PUFAs n-3), principalmente ácidos eicosapentenoicos (EPA) e ácido docosahexenoico (DHA). Numerosas evidencias indican que a maioría das condicións vasculares e metabólicas están relacionadas coa presenza de inflamacións persistentes no tecido adiposo e recentemente resaltouse o papel destes ácidos graxos poliinsaturados omega-3 e os seus metabolitos osixenados para modular a inflamación e o estrés. oxidativo no devandito tecido. Recentemente, as investigacións realizadas polo grupo demostraron que a administración de aceites de peixe con altas proporcións de PUFA n-3, EPA / DHA, levou a mellorar os marcadores do estrés oxidativo e dislipidemia en animais sans e animais obesos hipertensos baixo o consumo de dietas saturadas. O efecto positivo tamén foi evidente en animais sans cunha dieta hipercalórica (alta en graxa e sacarosa, HFHS), característica de Occidente. ... [+]
As dietas ricas en produtos da pesca están asociadas á diminución do risco cardiovascular. Este efecto foi atribuído a compoñentes de peixe e en particular á súa alta concentración en ácidos graxos poliinsaturados omega-3 (PUFAs n-3), principalmente ácidos eicosapentenoicos (EPA) e ácido docosahexenoico (DHA). Numerosas evidencias indican que a maioría das condicións vasculares e metabólicas están relacionadas coa presenza de inflamacións persistentes no tecido adiposo e recentemente resaltouse o papel destes ácidos graxos poliinsaturados omega-3 e os seus metabolitos osixenados para modular a inflamación e o estrés. oxidativo no devandito tecido. Recentemente, as investigacións realizadas polo grupo demostraron que a administración de aceites de peixe con altas proporcións de PUFA n-3, EPA / DHA, levou a mellorar os marcadores do estrés oxidativo e dislipidemia en animais sans e animais obesos hipertensos baixo o consumo de dietas saturadas. O efecto positivo tamén foi evidente en animais sans cunha dieta hipercalórica (alta en graxa e sacarosa, HFHS), característica de Occidente. O resultado dependía moito da relación entre EPA e DHA e, a pesar dos resultados positivos no estrés oxidativo, a administración con PUFA mariño n-3 non modulou os niveis de insulina no sangue. Tamén se demostrou que a D-fagomina, un iminoazúcar de trigo mouro, ten un efecto positivo na redución da obesidade, presión arterial e resistencia á insulina. D-Fagomin controla a proporción de E. coli e enterobacterias en ratas alimentadas con HFHS e suxerímoslle que este efecto pode contribuír á redución do aumento de peso. Como consecuencia, o presente informe propón que a actividade de D-fagomin nos niveis de insulina e o aumento de peso xunto cos efectos da EPA / DHA sobre o estrés oxidativo, poida ser complementaria e incluso sinérxica. Ao equilibrar a composición da microbiota intestinal, D-fagomin contraría o suposto efecto negativo da graxa na dieta mediando a acumulación de graxa e os niveis de insulina e contribuíndo aos efectos positivos das PUFA mariñas e dos seus mediadores lipídicos. estrés oxidativo e inflamación do tecido adiposo. Tendo en conta todo o anterior, este proxecto de tese ten como obxectivo global o estudo do efecto das dietas de aceite de peixe e o resultado da súa combinación cun iminoazúcar activo para o control da insulinemia, na saúde e no benestar do consumidor. centrando o seu efecto preventivo nos trastornos metabólicos. Proponse o uso de modelos animais para proporcionar novos coñecementos sobre o modo de acción destes compoñentes alimentarios bioactivos, un enfoque lipidómico para o estudo de mediadores lipídicos e un enfoque proteómico centrado nos obxectivos de carbonilación e glicosilación de proteínas. O proxecto contribuirá á formulación de novos alimentos funcionais ou suplementos dietéticos, reforzará a calidade nutricional dos lípidos de peixe e recomendará a modulación da alimentación de peixes de granxa. Á súa vez, o estudo permitirá a identificación de biomarcadores proteómicos e lipidómicos relacionados co efecto dos compoñentes dos alimentos, en particular dos lípidos mariños e dos fagomin, sobre a saúde dos consumidores. [-]
 
Las dietas ricas en productos pesqueros se asocian a la disminución del riesgo cardiovascular. Este efecto se ha atribuido a los componentes del pescado y en particular a su elevada concentración en acidos grasos poliinsaturados omega-3 (PUFAs n-3), principalmente los ácidos eicosapentenoico (EPA) y ácido docosahexenoico (DHA). Numerosas evidencias indican que la mayoría de las afecciones vasculares y metabólicas se relacionan con la presencia de inflamación persistente en el tejido adiposo y recientemente se ha destacado el papel de estos ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y sus metabolitos oxigenados para modular la inflamación y el estrés oxidativo en dicho tejido. Recientemente, investigaciones realizadas por el grupo han demostrado que la administración de aceites de pescado con elevadas proporciones de n-3 PUFA, EPA/DHA, conduce a una mejora en los parámetros marcadores del estrés oxidativo y dislipidemia en animales sanos y animales obesos hipertensos bajo el consumo de dietas saturadas. El efecto positivo fue también evidente en animales sanos bajo una dieta hipercalórica ... [+]
Las dietas ricas en productos pesqueros se asocian a la disminución del riesgo cardiovascular. Este efecto se ha atribuido a los componentes del pescado y en particular a su elevada concentración en acidos grasos poliinsaturados omega-3 (PUFAs n-3), principalmente los ácidos eicosapentenoico (EPA) y ácido docosahexenoico (DHA). Numerosas evidencias indican que la mayoría de las afecciones vasculares y metabólicas se relacionan con la presencia de inflamación persistente en el tejido adiposo y recientemente se ha destacado el papel de estos ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y sus metabolitos oxigenados para modular la inflamación y el estrés oxidativo en dicho tejido. Recientemente, investigaciones realizadas por el grupo han demostrado que la administración de aceites de pescado con elevadas proporciones de n-3 PUFA, EPA/DHA, conduce a una mejora en los parámetros marcadores del estrés oxidativo y dislipidemia en animales sanos y animales obesos hipertensos bajo el consumo de dietas saturadas. El efecto positivo fue también evidente en animales sanos bajo una dieta hipercalórica (alta en grasa y sacarosa, HFHS), característica de Occidente. El resultado fue altamente dependiente de la relación entre EPA y DHA, y a pesar de los resultados positivos en el estrés oxidativo, la administración con n-3 PUFA marinos no moduló los niveles de insulina en la sangre. Asimismo, se ha demostrado que la D-fagomina, un iminoazúcar del trigo sarraceno, tiene un efecto positivo en la reducción de la obesidad, presión arterial y la resistencia a la insulina. La D-fagomina controla la proporción de E. coli y enterobacterias en ratas alimentadas con HFHS y hemos sugerido que este efecto puede contribuir a la reducción en la ganancia de peso. Como consecuencia, la presente memoria propone que la actividad de D-fagomina sobre los niveles de insulina y aumento de peso junto a los efectos de EPA/DHA sobre el estrés oxidativo, pueden ser complementarios e incluso sinérgicos. Al equilibrar la composición de la microbiota intestinal, la D-fagomina contrarrestaría el efecto supuestamente negativo de la grasa de la dieta mediando en la acumulación de grasa y los niveles de insulina y contribuiría a los efectos positivos de los PUFAs marinos y sus mediadores lipídicos en el estrés oxidativo e inflamación del tejido adiposo. Considerando todo lo anteriormente expuesto, el presente proyecto de tesis tiene como objetivo global el estudio del efecto de las dietas de aceite de pescado y el resultado de su combinación con un iminoazúcar activo para el control de insulinemia, en la salud y el bienestar del consumidor centrando su efecto preventivo sobre los trastornos metabólicos. Se propone la utilización de modelos animales para aportar nuevos conocimientos en el modo de acción de estos componentes bioactivos de los alimentos, un enfoque lipidómico para el estudio de los mediadores lípídicos y un enfoque proteómico centrado en las dianas de carbonilación y glicosilación proteica. El proyecto contribuirá a la formulación de nuevos alimentos funcionales o suplementos dietéticos, reforzará la calidad nutricional de los lípidos del pescado y recomendará la modulación de la alimentación de peces de cultivo. A su vez, el estudio permitirá la identificación de biomarcadores proteómicos y lipidómicos relacionados con el efecto de los componentes de los alimentos, en particular los lípidos marinos y la fagomina, en la salud de los consumidores. [-]
 
Diets rich in fishery products are associated with decreased cardiovascular risk. This effect has been attributed to fish components and in particular to its high concentration in omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs n-3), mainly eicosapentenoic acids (EPA) and docosahexenoic acid (DHA). Numerous evidences indicate that the majority of vascular and metabolic conditions are related to the presence of persistent inflammation in adipose tissue and recently the role of these omega-3 polyunsaturated fatty acids and their oxygenated metabolites to modulate inflammation and stress has been highlighted. oxidative in said tissue. Recently, research conducted by the group has shown that the administration of fish oils with high proportions of n-3 PUFA, EPA / DHA, leads to an improvement in the markers of oxidative stress and dyslipidemia in healthy animals and hypertensive obese animals under the consumption of saturated diets. The positive effect was also evident in healthy animals under a hypercaloric diet (high fat and sucrose, HFHS), characteristic of the West. The result was ... [+]
Diets rich in fishery products are associated with decreased cardiovascular risk. This effect has been attributed to fish components and in particular to its high concentration in omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs n-3), mainly eicosapentenoic acids (EPA) and docosahexenoic acid (DHA). Numerous evidences indicate that the majority of vascular and metabolic conditions are related to the presence of persistent inflammation in adipose tissue and recently the role of these omega-3 polyunsaturated fatty acids and their oxygenated metabolites to modulate inflammation and stress has been highlighted. oxidative in said tissue. Recently, research conducted by the group has shown that the administration of fish oils with high proportions of n-3 PUFA, EPA / DHA, leads to an improvement in the markers of oxidative stress and dyslipidemia in healthy animals and hypertensive obese animals under the consumption of saturated diets. The positive effect was also evident in healthy animals under a hypercaloric diet (high fat and sucrose, HFHS), characteristic of the West. The result was highly dependent on the relationship between EPA and DHA, and despite the positive results in oxidative stress, administration with marine n-3 PUFA did not modulate blood insulin levels. It has also been shown that D-fagomine, an iminoazúcar of buckwheat, has a positive effect on reducing obesity, blood pressure and insulin resistance. D-Fagomin controls the proportion of E. coli and enterobacteria in rats fed HFHS and we have suggested that this effect may contribute to the reduction in weight gain. As a consequence, the present report proposes that the activity of D-fagomin on insulin levels and weight gain together with the effects of EPA / DHA on oxidative stress, can be complementary and even synergistic. By balancing the composition of the intestinal microbiota, D-fagomin would counteract the supposedly negative effect of dietary fat by mediating fat accumulation and insulin levels and contributing to the positive effects of marine PUFAs and their lipid mediators in oxidative stress and inflammation of adipose tissue. Considering all of the above, this thesis project has as a global objective the study of the effect of fish oil diets and the result of their combination with an active iminoazúcar for the control of insulinemia, in the health and welfare of the consumer focusing its preventive effect on metabolic disorders. The use of animal models is proposed to provide new knowledge in the mode of action of these bioactive food components, a lipidomic approach for the study of lipid mediators and a proteomic approach focused on the carbonylation and protein glycosylation targets. The project will contribute to the formulation of new functional foods or dietary supplements, reinforce the nutritional quality of fish lipids and recommend modulation of the feeding of farmed fish. In turn, the study will allow the identification of proteomic and lipidomic biomarkers related to the effect of food components, in particular marine lipids and fagomin, on the health of consumers. [-]

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001