Repositorio UVigo

Desarrollo de fortalezas para entrenadores de fútbol desde la Psicología positiva

Investigo Repository

Desarrollo de fortalezas para entrenadores de fútbol desde la Psicología positiva

Rivera Matiz, Santiago
 
DATE : 2016-01-21
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1507
UNESCO SUBJECT : 61 Psicología ; 6106.08 Motivación
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Esta investigación consistiu en estudar os factores que inciden no desenvolvemento do potencial do adestrador como formador integral de futbolistas, dende a psicoloxía positiva aplicada ao deporte. Para isto, se construíu e validou o Cuestionario de Fortalezas Persoais de Adestradores de Fútbol (CFP-EF) dende a perspectiva da psicoloxía positiva; e avaliaronse 551 adestradores de fútbol, o 96,55% homes e o 3,45% mulleres, con idades entre os 16 e os 63 anos (M=35,3; DE=9,64). O traballo desenvolveuse en dous estudos. O primeiro consistiu en construír e validar o cuestionario durante dous estudos pilotos e un análisis factorial exploratorio (KMO=,863) cunha fiabilidade do ,839 e unha varianza explicada polo modelo do 41,2%. Os análises agruparon 27 ítems distribuídos en 4 factores: 9 en debilidades (α=.764), 7 en credibilidade (α=.733), 7 en formación de persoas (α=.711) e 4 en motivación (α=,732). En relación co xénero, os relacionados indican que os adestradores percíbense con maior fortaleza persoal que as adestradoras; con respecto ao atoparse ou non en activo, aqueles que ... [+]
Esta investigación consistiu en estudar os factores que inciden no desenvolvemento do potencial do adestrador como formador integral de futbolistas, dende a psicoloxía positiva aplicada ao deporte. Para isto, se construíu e validou o Cuestionario de Fortalezas Persoais de Adestradores de Fútbol (CFP-EF) dende a perspectiva da psicoloxía positiva; e avaliaronse 551 adestradores de fútbol, o 96,55% homes e o 3,45% mulleres, con idades entre os 16 e os 63 anos (M=35,3; DE=9,64). O traballo desenvolveuse en dous estudos. O primeiro consistiu en construír e validar o cuestionario durante dous estudos pilotos e un análisis factorial exploratorio (KMO=,863) cunha fiabilidade do ,839 e unha varianza explicada polo modelo do 41,2%. Os análises agruparon 27 ítems distribuídos en 4 factores: 9 en debilidades (α=.764), 7 en credibilidade (α=.733), 7 en formación de persoas (α=.711) e 4 en motivación (α=,732). En relación co xénero, os relacionados indican que os adestradores percíbense con maior fortaleza persoal que as adestradoras; con respecto ao atoparse ou non en activo, aqueles que adestran na actualidade considéranse cunha maior fortaleza persoal e mellores formadores de persoas que aqueles que están parados; finalmente, atendendo á experiencia, os que adestraron un ano ou menos considéranse con menor fortaleza persoal ca os que contan con 2 ou máis anos nas bancadas, e os que acumulan 4 ou máis anos, percíbense menos motivados que os que teñen 1, 2 ou 3. Os resultados permiten inferir que a tradición machista do fútbol aínda pesa na autopercepción das adestradoras para considerarse co mesmo potencial persoal que os homes. Por outro lado, a situación de paro nos adestradores, afecta negativamente a forma en como avalían as súas propias fortalezas persoais; contar con al menos un ano de experiencia ten un efecto psicolóxico na forma de autoavaliarse positivamente; e dado que a intensidade da motivación diminúe a partir dos 3 primeiros anos de actividade, suxírese que os adestradores que se esforcen por desenvolver estratexias para aplicar aquelas calidades que a cada un o ou a caractericen, e lle permita espallar no campo o seu talento, así coma identificar e mellorar as debilidades. Así mesmo, discútense os resultados e as limitacións atopadas na investigación, xorden propostas futuras, e coméntanse as implicacións aplicables para favorecer o desenvolvemento de fortalezas persoais nos adestradores de fútbol. [-]
 
Esta investigación consistió en estudiar los factores que inciden en el desarrollo del potencial del entrenador como formador integral de futbolistas, desde la psicología positiva aplicada al deporte. Para ello se diseñó y validó el Cuestionario de Fortalezas Personales de Entrenadores de Fútbol (CFP-EF) desde la perspectiva de la psicología positiva; y se evaluaron a 551 entrenadores de fútbol, el 96,55% hombres y 3,45% mujeres, con edades entre los 16 y los 63 años (M=35,3; DE=9,64). El trabajo se desarrolló en dos estudios. El primero consistió en diseñar y validar el cuestionario a lo largo de dos estudios piloto y un análisis factorial exploratorio (KMO=,863) con una fiabilidad de ,839 y una varianza explicada por el modelo es de 41,42%. Los análisis agruparon 27 ítems distribuidos en 4 factores: 9 en debilidades (α=.764), 7 en credibilidad (α=.733), 7 en formación de personas (α=.711) y 4 en motivación (α=,732). En relación con el género, los relacionados indican que los entrenadores se perciben con mayor fortaleza personal que las entrenadoras; respecto al encontrarse o no ... [+]
Esta investigación consistió en estudiar los factores que inciden en el desarrollo del potencial del entrenador como formador integral de futbolistas, desde la psicología positiva aplicada al deporte. Para ello se diseñó y validó el Cuestionario de Fortalezas Personales de Entrenadores de Fútbol (CFP-EF) desde la perspectiva de la psicología positiva; y se evaluaron a 551 entrenadores de fútbol, el 96,55% hombres y 3,45% mujeres, con edades entre los 16 y los 63 años (M=35,3; DE=9,64). El trabajo se desarrolló en dos estudios. El primero consistió en diseñar y validar el cuestionario a lo largo de dos estudios piloto y un análisis factorial exploratorio (KMO=,863) con una fiabilidad de ,839 y una varianza explicada por el modelo es de 41,42%. Los análisis agruparon 27 ítems distribuidos en 4 factores: 9 en debilidades (α=.764), 7 en credibilidad (α=.733), 7 en formación de personas (α=.711) y 4 en motivación (α=,732). En relación con el género, los relacionados indican que los entrenadores se perciben con mayor fortaleza personal que las entrenadoras; respecto al encontrarse o no en activo, aquellos que entrenan en la actualidad se consideran con una mayor fortaleza personal y mejores formadores de personas que aquellos que están parados; finalmente, en lo que concierne a la experiencia, los que han entrenado un año o menos se consideran con menor fortaleza personal que los que cuentan con 2 o más años en los banquillos, y los que acumulan 4 o más años se perciben menos motivados que los que tienen 1, 2 o 3. Los resultados permiten inferir que la tradición machista del fútbol todavía pesa en la autopercepción de las entrenadoras para considerarse con el mismo potencial personal que los hombres. Por otro lado, la situación de paro en los entrenadores afecta negativamente la forma como evalúan sus propias fortalezas personales; contar con al menos un año de experiencia tiene un efecto psicológico en la forma de autoevaluarse positivamente; y dado que la intensidad de la motivación a partir de los primeros 3 años de actividad disminuye, se sugiere que los entrenadores que se esfuercen por desarrollar estrategias para aplicar aquellas cualidades que a cada uno lo y la caractericen, y le permita desplegar en el campo su talento, así como identificar y mejorar las debilidades. Además, se discuten los resultados y las limitaciones encontradas en la investigación, se plantean propuestas de futuro y se comentan las implicaciones aplicables para favorecer el desarrollo de fortalezas personales de los entrenadores de fútbol. [-]
 
This investigation involved studying the factors which relate to the development of the potential of the trainer as one integral to training footballers, through the use of positive psychology with football. To do so, the Questionnaire of a Football Trainer’s Personal Strengths (CFP-EF) was designed and applied and 551 football trainers were studied, of which 96.66% were men and 3.45% were women, and whose ages ranged from 16 to 63 (M=35.3, SD = 9.64). This work was thus based on two studies. The first consisted of designing the questionnaire through the two pilot studies and an explanation of factorial analysis (KMO=,863) with a reliability of .839 and a range explained by the module of 41.42%. The analyses grouped 27 items distributed between 4 factors: 9 in weaknesses (α=.764), 7 in credibility (α=.733) 7 in the training of individuals (α=.711) and 4 in motivation (α=,732). In relation to gender, these factors indicate that male trainers perceive themselves to be more able than their female counterparts. Regarding the trainers currently working, those currently doing so consider ... [+]
This investigation involved studying the factors which relate to the development of the potential of the trainer as one integral to training footballers, through the use of positive psychology with football. To do so, the Questionnaire of a Football Trainer’s Personal Strengths (CFP-EF) was designed and applied and 551 football trainers were studied, of which 96.66% were men and 3.45% were women, and whose ages ranged from 16 to 63 (M=35.3, SD = 9.64). This work was thus based on two studies. The first consisted of designing the questionnaire through the two pilot studies and an explanation of factorial analysis (KMO=,863) with a reliability of .839 and a range explained by the module of 41.42%. The analyses grouped 27 items distributed between 4 factors: 9 in weaknesses (α=.764), 7 in credibility (α=.733) 7 in the training of individuals (α=.711) and 4 in motivation (α=,732). In relation to gender, these factors indicate that male trainers perceive themselves to be more able than their female counterparts. Regarding the trainers currently working, those currently doing so consider themselves to have more personal strengths and professional development than those out of work. Ultimately, concerning experience, those who have trained for a year or less consider themselves to have more personal strengths than those who have spent more than 2 years on the benches. Whatismore, those who have reached 4 years or more of experience regard themselves as less motivated than those trainers who have between 1 and 3 years of experience. The results allow us to deduce that the male-dominated nature of football continues to affect how female trainers see themselves in regards to their male counterparts in terms of personal strengths and ability. On the other hand, unemployment negatively affects the way in which trainers evaluate their own personal strengths and abilities. In fact, having less than a year of experience has a psychological impact in regards to positive self-evaluation by trainers. Furthermore, given that motivation decreases following a trainer’s first 3 years of experience, this suggests that those who attempt to develop strategies to develop their relevant individual qualities and talents and have the opportunity to do so on the football pitch, thereby are able to both identify and improve their own weaknesses. Additionally, in analyzing these findings, this study provides critical analysis of the results gained and the various relevant limiting factors and provides and suggests future proposals and also comments on their implications, in order to better improve the development of football trainers’ personal strengths. [-]

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001