Repositorio UVigo

Socialización bilingüe infantil nunha escola de Vigo (Galicia). Estudo lonxitudinal de nenos de 4 e 5 anos de contornas familiares castelán-falantes alfabetizados en galego: análise etnográfico-interaccional das prácticas alfabetizadoras na aula

Investigo Repository

Socialización bilingüe infantil nunha escola de Vigo (Galicia). Estudo lonxitudinal de nenos de 4 e 5 anos de contornas familiares castelán-falantes alfabetizados en galego: análise etnográfico-interaccional das prácticas alfabetizadoras na aula

Díaz Ferro, Marta
 
DATE : 2021-03-26
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/1905
UNESCO SUBJECT : 5701.03 Bilingüismo ; 6114 Psicología social ; 5906.02 Lenguajes
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Esta tese doutoral pretende mergúllase na socialización lingüística bilingüe de nenos de 4 e 5 anos, de familias castelán-falantes e bilingües galego-castelán, que viven en Galicia e que son escolarizados nun centro público. Queremos descubrir como van aprendendo a relacionarse interaccional e conversacionalmente cos seus pares e cos adultos, como a súa experiencia do mundo (social e material) se vai configurando a través das súas incipientes prácticas discursivas en galego e castelán e como van estruturando o seu ser persoal e social. Para isto escollemos unha escola da cidade de Vigo situada nas aforas, agora en vías de urbanización, zona maioritariamente castelán-falante. A mestra, que emprega como código base o galego, supón o maior input nesta lingua que estes nenos reciben ao longo destes primeiros anos de escolarización. Para a realización desta tese levouse a cabo un traballo de campo ao longo de dous cursos escolares coa intención de gravar e observar aos participantes de dito estudo, un total de vinte e cinco nenos. A observación fíxose semanalmente e coa menor partic ... [+]
Esta tese doutoral pretende mergúllase na socialización lingüística bilingüe de nenos de 4 e 5 anos, de familias castelán-falantes e bilingües galego-castelán, que viven en Galicia e que son escolarizados nun centro público. Queremos descubrir como van aprendendo a relacionarse interaccional e conversacionalmente cos seus pares e cos adultos, como a súa experiencia do mundo (social e material) se vai configurando a través das súas incipientes prácticas discursivas en galego e castelán e como van estruturando o seu ser persoal e social. Para isto escollemos unha escola da cidade de Vigo situada nas aforas, agora en vías de urbanización, zona maioritariamente castelán-falante. A mestra, que emprega como código base o galego, supón o maior input nesta lingua que estes nenos reciben ao longo destes primeiros anos de escolarización. Para a realización desta tese levouse a cabo un traballo de campo ao longo de dous cursos escolares coa intención de gravar e observar aos participantes de dito estudo, un total de vinte e cinco nenos. A observación fíxose semanalmente e coa menor participación posible por parte da observadora, para non influír no normal desenvolvemento da clase e así poder obter as interaccións mestra-nenos de forma máis pura. Así mesmo, acompaña a estas gravacións e observación unha serie de fotografías e de notas etnográficas tomadas nos distintos momentos da xornada escolar, que serviron para completar a información obtida nesas gravacións. Presentamos as pautas de socialización que teñen lugar nunha aula de Educación Infantil e demostramos que unha alfabetización en lingua galega, para nenos de contornas castelán-falantes, non supón ningún atraso ou obstáculo para o normal desenvolvemento da súa socialización nin creación do seu ser social, todo a través das prácticas de alfabetización e tarefas conxuntas que se realizan na aula. Así pois, presentamos unha serie de propostas en relación coa vehicularidade do galego no ensino, tomando como referencia o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia e confrontamos cada un dos seus artigos e disposicións co observado durante o noso traballo de campo, así como cos datos obtidos de dita investigación. [-]
 
Esta tesis doctoral pretende profundizar en la socialización lingüística bilingüe de niños de 4 y 5 años, de familias castellano-hablantes y bilingües gallego-castellano, que viven en Galicia y que son escolarizados en un centro público. Queremos averiguar cómo van aprendiendo a relacionarse interaccional y conversacionalmente con sus pares y con los adultos, cómo su experiencia del mundo (social y material) se va configurando a través de sus incipientes prácticas discursivas en gallego y castellano y cómo van estructurando su ser personal y social. Para esto escogemos una escuela en la ciudad de Vigo situada en las afueras, ahora en vías de urbanización, zona mayormente castellano-hablante. La profesora, que utiliza como código base el gallego, supone el mayor input en esta lengua que estos niños reciben a lo largo de estos primeros años de escolarización. Para la realización de esta tesis se llevó a cabo un trabajo de campo a lo largo de dos cursos escolares con la intención de grabar y observar a los participantes de dicho estudio, un total de veinticinco niños. La observación ... [+]
Esta tesis doctoral pretende profundizar en la socialización lingüística bilingüe de niños de 4 y 5 años, de familias castellano-hablantes y bilingües gallego-castellano, que viven en Galicia y que son escolarizados en un centro público. Queremos averiguar cómo van aprendiendo a relacionarse interaccional y conversacionalmente con sus pares y con los adultos, cómo su experiencia del mundo (social y material) se va configurando a través de sus incipientes prácticas discursivas en gallego y castellano y cómo van estructurando su ser personal y social. Para esto escogemos una escuela en la ciudad de Vigo situada en las afueras, ahora en vías de urbanización, zona mayormente castellano-hablante. La profesora, que utiliza como código base el gallego, supone el mayor input en esta lengua que estos niños reciben a lo largo de estos primeros años de escolarización. Para la realización de esta tesis se llevó a cabo un trabajo de campo a lo largo de dos cursos escolares con la intención de grabar y observar a los participantes de dicho estudio, un total de veinticinco niños. La observación se hizo semanalmente y con la menor participación por parte de la observadora, para no influir en el normal desarrollo de la clase y así poder obtener las interacciones profesora-niños de forma más pura. Además, acompaña a estas grabaciones una serie de fotografías y notas etnográficas tomadas en los distintos momentos de la jornada escolar, que sirvieron para completar la información obtenida en las grabaciones. Presentamos las pautas de socialización que tienen lugar en un aula de Educación Infantil y demostramos que una alfabetización en lengua gallega, para niños de ambientes castellano-hablantes, no supone ningún atraso u obstáculo para el normal desarrollo de su socialización ni creación de su ser social, todo a través de las prácticas de alfabetización y tareas conjuntas que se realizan en el aula. Así pues, presentamos una serie de propuestas en relación con la vehicularidad del gallego en la enseñanza, tomando como referencia el Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia y confrontando cada uno de sus artículos y disposiciones con lo observado durante el trabajo de campo realizado, así como con los datos obtenidos en dicha investigación. [-]
 
This thesis deepens into bilingual linguistic socialization by children aged between 4 and 5, who come from both Spanish-speaking and Spanish-Galician bilingual families, live in Galicia and attend a public school. We intend to determine how their learning process for stablishing interactional and conversational relationships with their peers and adults is; how their social and material world experience is shaped through their incipient discursive practices in Galician and Spanish; and how they structure their social and personal beings. For this purpose, we chose a previously suburban –and currently organising- school in the city of Vigo, a predominantly Spanish-speaking area. The teacher, who uses Galician as her code-base, represents the greatest input of this language these children receive throughout these first years of schooling. In order to conduct this thesis, fieldwork was performed over two school years with the intention of recording and observing the participants of said study: twenty-five children. In order not to influence the normal development of the class and ... [+]
This thesis deepens into bilingual linguistic socialization by children aged between 4 and 5, who come from both Spanish-speaking and Spanish-Galician bilingual families, live in Galicia and attend a public school. We intend to determine how their learning process for stablishing interactional and conversational relationships with their peers and adults is; how their social and material world experience is shaped through their incipient discursive practices in Galician and Spanish; and how they structure their social and personal beings. For this purpose, we chose a previously suburban –and currently organising- school in the city of Vigo, a predominantly Spanish-speaking area. The teacher, who uses Galician as her code-base, represents the greatest input of this language these children receive throughout these first years of schooling. In order to conduct this thesis, fieldwork was performed over two school years with the intention of recording and observing the participants of said study: twenty-five children. In order not to influence the normal development of the class and thus be able to obtain the raw teacher-child interactions, the observer attended the sessions once a week and barely participated in them. In addition, these recordings are accompanied by a series of photographs and ethnographic notes taken at different times of the school day, which served to complete the information obtained in the recordings. We present the socialization guidelines taking place in an Early Childhood Education classroom. By observing the literacy practices and joint tasks therein conducted we have demonstrated that for children from Spanish-speaking environments literacy in the Galician language does not imply any delay or obstacle for the normal development of their socialization or the creation of their social beings. Hence, we present a series of proposals regarding the vehicularity of Galician in teaching, taking the Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia as a reference and confronting each of its articles and provisions with the observations from the fieldwork as well as with the data obtained in said research. [-]

Show full item recordFiles in this item

Bloqueado
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001