Repositorio UVigo

A construción das bases da presenza dunha figura comunicativa a partir do adestramento actoral

Investigo Repository

A construción das bases da presenza dunha figura comunicativa a partir do adestramento actoral

Abad de Larriva, Ana
 
DATE : 2021-06-15
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/2256
UNESCO SUBJECT : 62 Ciencias de las Artes y las Letras ; 6203.10 Teatro ; 6301.07 Sociología del Arte
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

O presente traballo analiza cales son os elementos que inciden na presenza humana e como se constrúe unha figura comunicativa. Tomando como referencia as artes escénicas e a preparación actoral, onde dende o século XX se produciu un gran traballo teórico e práctico nesta liña, recóllense áreas e ferramentas de traballo que van dirixidas ao deseño dun adestramento básico arredor da presenza e da mellora das habilidades expresivas e comunicativas da persoa, considerando tamén as necesidades específicas de diferentes perfís comunicativos profesionais. Na súa elaboración buscouse que sirva tamén para propoñer a futura creación dunha materia de adestramento corporal e vocal nos estudos superiores en Comunicación.
 
El presente trabajo analiza cuáles son los elementos que inciden en la presencia humana y como se construye una figura comunicativa. Tomando como referencia las artes escénicas y la preparación actoral, donde desde el siglo XX se produjo un gran trabajo teórico y práctico en esta línea, se recogen áreas y herramientas de trabajo que vano dirigidas al diseño de un entrenamiento básico alrededor de la presencia y de la mejora de las habilidades expresivas y comunicativas de la persona, considerando también las necesidades específicas de diferentes perfiles comunicativos profesionales. En su elaboración se buscó que sirva también para proponer la futura creación de una materia de entrenamiento corporal y vocal en los estudios superiores en Comunicación.
 
The present work analyzes which are the elements that affect human presence and how a communicative figure is built. Taking as a reference the performing arts and preparation acting, where since the twentieth century a great theoretical and practical work was produced in this line, work areas and tools are collected that are directed to the design of a basic training around the presence and improvement of the person's expressive and communication skills, also considering the specific needs of different professional communication profiles. In its preparation, it was sought that it also serves to propose the future creation of a training subject body and voice in higher studies in Communication.

Show full item recordFiles in this item

Bloqueado
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001