Repositorio UVigo

Produción de nanofibras cerámicas mediante a técnica de fibrado láser

Investigo Repository

Produción de nanofibras cerámicas mediante a técnica de fibrado láser

Dieste Blanco, Oliver
 
DATE : 2012-02-15
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/288
UNESCO SUBJECT : 2304.24 Fibras Sintéticas ; 3312.03 Materiales Cerámicos ; 3310 Tecnología Industrial
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Trátase dunha novidosa técnica para a obtención de nanofibras chamada Laser Spinning. Esta técnica permite obter micro- e nanofribras de materiais que non son fitrábeis por outras técnicas. As fibras producidas son amorfas, de composición homoxénea, e con unha xeometría uniforme, con diámetros que van dende unhas dúcias de nanómetros ate unhas poucas micras. Fronte a outras técnicas existentes, o Laser Spinning permite producir nanofibras a velocidades realmente altas, a partir de material en bruto (sen preparación previa do mesmo) e baixo condicións atmosféricas (sen necesidade de atmósfera controlada). Dado que o Laser Spinning é unha técnica con pouco tempo de existencia, a influencia que as condicións de traballo teñen sobre a xeometría das fibras obtidas segue sen estar totalmente clara. Por iso, vai ser abordado o estudo da influencia dos parámetros de procesamento nas características físico-químicas das nanofibras obtidas. Unha vez estudado o proceso en profundidade, pasaremos a funcionalizar as fibras producidas. Segundo a composición das mesmas, pdemos traballar en ... [+]
Trátase dunha novidosa técnica para a obtención de nanofibras chamada Laser Spinning. Esta técnica permite obter micro- e nanofribras de materiais que non son fitrábeis por outras técnicas. As fibras producidas son amorfas, de composición homoxénea, e con unha xeometría uniforme, con diámetros que van dende unhas dúcias de nanómetros ate unhas poucas micras. Fronte a outras técnicas existentes, o Laser Spinning permite producir nanofibras a velocidades realmente altas, a partir de material en bruto (sen preparación previa do mesmo) e baixo condicións atmosféricas (sen necesidade de atmósfera controlada). Dado que o Laser Spinning é unha técnica con pouco tempo de existencia, a influencia que as condicións de traballo teñen sobre a xeometría das fibras obtidas segue sen estar totalmente clara. Por iso, vai ser abordado o estudo da influencia dos parámetros de procesamento nas características físico-químicas das nanofibras obtidas. Unha vez estudado o proceso en profundidade, pasaremos a funcionalizar as fibras producidas. Segundo a composición das mesmas, pdemos traballar en diferentes liñas de investigación: * Silicatos de Litio. Trátase de un material apto para a captura e secuestro de CO2 (c.c.s. polas súas siglas en ingles). Pretendemos producir fibras de este material para poder utilizalas a modo de filtro en industrias emisoras de alta cantidad de CO2 (especialmente centrais térmicas). * Aluminosilicatos con alto contido en alúmina. Poderían ser utilizadas como soporte para certos catalizadores que precisan de un material base con alto contenido en Alúmina. Outra aplicación seria a de utilizar as fibras para fabricar tecidos ignífugos, dada a alta temperatura de fusión de estas cerámicas. [-]

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001