Repositorio UVigo

Produción de nanofibras cerámicas mediante a técnica de fibrado láser

Investigo Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Quintero Martinez, Felix
dc.contributor.advisor Pou Saracho, Juan Maria
dc.contributor.author Dieste Blanco, Oliver
dc.date.accessioned 2016-06-16T08:44:57Z
dc.date.available 2016-06-16T08:44:57Z
dc.date.issued 2012-02-15
dc.date.submitted 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11093/288
dc.description.abstract Trátase dunha novidosa técnica para a obtención de nanofibras chamada Laser Spinning. Esta técnica permite obter micro- e nanofribras de materiais que non son fitrábeis por outras técnicas. As fibras producidas son amorfas, de composición homoxénea, e con unha xeometría uniforme, con diámetros que van dende unhas dúcias de nanómetros ate unhas poucas micras. Fronte a outras técnicas existentes, o Laser Spinning permite producir nanofibras a velocidades realmente altas, a partir de material en bruto (sen preparación previa do mesmo) e baixo condicións atmosféricas (sen necesidade de atmósfera controlada). Dado que o Laser Spinning é unha técnica con pouco tempo de existencia, a influencia que as condicións de traballo teñen sobre a xeometría das fibras obtidas segue sen estar totalmente clara. Por iso, vai ser abordado o estudo da influencia dos parámetros de procesamento nas características físico-químicas das nanofibras obtidas. Unha vez estudado o proceso en profundidade, pasaremos a funcionalizar as fibras producidas. Segundo a composición das mesmas, pdemos traballar en diferentes liñas de investigación: * Silicatos de Litio. Trátase de un material apto para a captura e secuestro de CO2 (c.c.s. polas súas siglas en ingles). Pretendemos producir fibras de este material para poder utilizalas a modo de filtro en industrias emisoras de alta cantidad de CO2 (especialmente centrais térmicas). * Aluminosilicatos con alto contido en alúmina. Poderían ser utilizadas como soporte para certos catalizadores que precisan de un material base con alto contenido en Alúmina. Outra aplicación seria a de utilizar as fibras para fabricar tecidos ignífugos, dada a alta temperatura de fusión de estas cerámicas. spa
dc.language.iso glg spa
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title Produción de nanofibras cerámicas mediante a técnica de fibrado láser spa
dc.type doctoralThesis spa
dc.rights.accessRights openAccess spa
dc.publisher.departamento Física aplicada spa
dc.publisher.grupoinvestigacion Aplicacións Industriais dos Láseres spa
dc.publisher.programadoc Física aplicada
dc.subject.unesco 2304.24 Fibras Sintéticas spa
dc.subject.unesco 3312.03 Materiales Cerámicos spa
dc.subject.unesco 3310 Tecnología Industrial spa
dc.date.read 2012-02-15
dc.date.updated 2016-06-16T08:40:04Z
dc.advisorID 3453


Files in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001