Repositorio UVigo

Influence of mussel culture on the microbial plankton community of the Ría de Vigo

Investigo Repository

Influence of mussel culture on the microbial plankton community of the Ría de Vigo

Froján Fuentes, María Patricia
 
DATE : 2016-04-22
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/645
UNESCO SUBJECT : 2510.01 Oceanografía Biológica ; 2510.92 Acuicultura Marina
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

O cultivo do mexillón nas Rías Galegas experimentou un incremento espectacular dende o seu comezo no ano 1946, ata converterse, na actualidade, na rexión máis produtiva de Europa e nunha das máis importantes do mundo, sendo por iso un importante motor socioeconómico para Galicia. O auxe deste cultivo encóntrase estreitamente unido á elevada produción primaria das Rías, a cal depende do afloramento que, á súa vez, condiciona a estrutura e composición da comunidade de plancto microbiano. Considerando que a estrutura e composición da comunidade planctónica microbiana afectan directamente á organización trófica de todo o ecosistema, un obxectivo deste traballo será caracterizar a variabilidade estacional na estrutura de tamaños e composición do plancto microbiano autótrofo e heterótrofo na Ría de Vigo en función das condicións oceanográficas reinantes en cada momento. Ao mesmo tempo, examinaremos a influencia que exerce a actividade filtradora do mexillón Mytilus galloprovincialis Lmk sobre a estrutura e composición da devandita comunidade de plancto microbiano. Por outra parte, ... [+]
O cultivo do mexillón nas Rías Galegas experimentou un incremento espectacular dende o seu comezo no ano 1946, ata converterse, na actualidade, na rexión máis produtiva de Europa e nunha das máis importantes do mundo, sendo por iso un importante motor socioeconómico para Galicia. O auxe deste cultivo encóntrase estreitamente unido á elevada produción primaria das Rías, a cal depende do afloramento que, á súa vez, condiciona a estrutura e composición da comunidade de plancto microbiano. Considerando que a estrutura e composición da comunidade planctónica microbiana afectan directamente á organización trófica de todo o ecosistema, un obxectivo deste traballo será caracterizar a variabilidade estacional na estrutura de tamaños e composición do plancto microbiano autótrofo e heterótrofo na Ría de Vigo en función das condicións oceanográficas reinantes en cada momento. Ao mesmo tempo, examinaremos a influencia que exerce a actividade filtradora do mexillón Mytilus galloprovincialis Lmk sobre a estrutura e composición da devandita comunidade de plancto microbiano. Por outra parte, a produción primaria garda unha estreita relación coa estrutura de tamaños da comunidade de plancto microbiano, sendo un factor fundamental que afecta a funcionamento bioxeoquímico do ecosistema mariño e polo tanto ao destino do carbono orgánico no océano. Nesta tese analizaremos tamén o balance metabólico entre a produción primaria bruta e a respiración da comunidade en relación á estrutura de tamaños da comunidade de plancto microbiano, centrando a atención na posible influencia que pode producir a alimentación das densas poboacións de mexillón que se cultivan na Ría. Por último, dado que o mexillón xera biodepósitos que se depositan sobre o sedimento, resultado do seu comportamento alimentario, cabería supoñer que estariamos ante unha especie clave no acoplamento peláxico-bentónico, que influiría na magnitude dos fluxos verticais de carbono orgánico. Para clarificar esta influencia, analizaremos a magnitude destes fluxos bioxénicos verticais dentro e fóra da zona de influencia das bateas, o que nos proporcionará información relevante sobre o destino do carbono orgánico nun sistema tan produtivo como a Ría de Vigo. En resumo, esta tese permitirá caracterizar a estrutura e composición do plancto microbiano, a produción primaria e o balance metabólico, así como os fluxos bioxénicos verticais na Ría de Vigo, en función das condicións hidrográficas reinantes durante 4 períodos estacionais típicos da rexión: outono, inverno, primavera e verán. Simultáneamente, investigarase a influencia do cultivo do mexillón sobre a comunidade de plancto microbiano e sobre as variables bioxeoquímicas da columna de auga. [-]
 
El cultivo del mejillón en las Rías Gallegas ha experimentado un incremento espectacular desde su comienzo en el año 1946, hasta convertirse, en la actualidad, en la región más productiva de Europa y en una de las más importantes del mundo, siendo por ello un importante motor socioeconómico para Galicia. El auge de este cultivo se encuentra estrechamente unido a la elevada producción primaria de las Rías, la cual depende del afloramiento que, a su vez, condiciona la estructura y composición de la comunidad de plancton microbiano. Considerando que la estructura y composición de la comunidad planctónica microbiana afectan directamente a la organización trófica de todo el ecosistema, un objetivo de este trabajo será caracterizar la variabilidad estacional en la estructura de tamaños y composición del plancton microbiano autótrofo y heterótrofo en la Ría de Vigo en función de las condiciones oceanográficas reinantes en cada momento. Al mismo tiempo, examinaremos la influencia que ejerce la actividad filtradora del mejillón Mytilus galloprovincialis Lmk sobre la estructura y compo ... [+]
El cultivo del mejillón en las Rías Gallegas ha experimentado un incremento espectacular desde su comienzo en el año 1946, hasta convertirse, en la actualidad, en la región más productiva de Europa y en una de las más importantes del mundo, siendo por ello un importante motor socioeconómico para Galicia. El auge de este cultivo se encuentra estrechamente unido a la elevada producción primaria de las Rías, la cual depende del afloramiento que, a su vez, condiciona la estructura y composición de la comunidad de plancton microbiano. Considerando que la estructura y composición de la comunidad planctónica microbiana afectan directamente a la organización trófica de todo el ecosistema, un objetivo de este trabajo será caracterizar la variabilidad estacional en la estructura de tamaños y composición del plancton microbiano autótrofo y heterótrofo en la Ría de Vigo en función de las condiciones oceanográficas reinantes en cada momento. Al mismo tiempo, examinaremos la influencia que ejerce la actividad filtradora del mejillón Mytilus galloprovincialis Lmk sobre la estructura y composición de dicha comunidad de plancton microbiano. Por otra parte, la producción primaria guarda una estrecha relación con la estructura de tamaños de la comunidad de plancton microbiano, siendo un factor fundamental que afecta a funcionamiento biogeoquímico del ecosistema marino y por tanto al destino del carbono orgánico en el océano. En esta tesis analizaremos también el balance metabólico entre la producción primaria bruta y la respiración de la comunidad en relación a la estructura de tamaños de la comunidad de plancton microbiano, centrando la atención en la posible influencia que puede producir la alimentación de las densas poblaciones de mejillón que se cultivan en la Ría. Por último, dado que el mejillón genera biodepósitos que se depositan sobre el sedimento, resultado de su comportamiento alimentario, cabría suponer que estaríamos ante una especie clave en el acoplamiento pelágico-bentónico, que influiría en la magnitud de los flujos verticales de carbono orgánico. Para clarificar esta influencia, analizaremos la magnitud de estos flujos biogénicos verticales dentro y fuera de la zona de influencia de las bateas, lo que nos proporcionará información relevante sobre el destino del carbono orgánico en un sistema tan productivo como la Ría de Vigo. En resumen, esta tesis permitirá caracterizar la estructura y composición del plancton microbiano, la producción primaria y el balance metabólico, así como los flujos biogénicos verticales en la Ría de Vigo, en función de las condiciones hidrográficas reinantes durante 4 periodos estacionales típicos de la región: otoño, invierno, primavera y verano. Simultáneamente, se investigará la influencia del cultivo del mejillón sobre la comunidad de plancton microbiano y sobre las variables biogeoquímicas de la columna de agua. [-]

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001