Repositorio UVigo

A pedagoxía de Albino Núñez e a renovación escolar do primeiro tercio do século XX en Galicia

Investigo Repository

A pedagoxía de Albino Núñez e a renovación escolar do primeiro tercio do século XX en Galicia

Maseda Sabucedo, Manuela
 
DATE : 2016-01-19
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/721
UNESCO SUBJECT : 5803.02 Preparación de Profesores ; 5506.07 Historia de la Educación ; 5503.02 Historia Regional
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Albino Núñez, maestro republicano sobradamente coñecido dentro do panorama educativo ourensán do primeiro terzo de século XX, deixou unha indeleble pegada dentro do mundo do ensino. Albino gozou dun sólido prestixio debido as súas numerosas publicacións, nas que abordou todo tipo de temas educativos, dende a didáctica das materias do curriculum primario da súa época ata os temas de pedagoxía para a preparación das oposicións de maxisterio. Moitos mestres e moitas mestras estanlle moi agradecidos por todos os seus esforzos e dedicación á formación do profesorado de educación primaria. Pero incluso alumnos que non no mestres recórdano como o mellor profesor que xamás tiveran. A súa figura estivo indisolublemente unida á asociacion de traballadores do ensino ATEO, da que foi Presidente aos comezos da súa constitución, así como á revista Escuela de Trabajo, da que foi o primeiro Directo, e na que se publicaba todo o ideario da asociación. Tamén deben destacarse as súas estratexias de actuación práctica recollidas do movemento educativo da Escola Nova. No ano 1931 chegou a época esperada ... [+]
Albino Núñez, maestro republicano sobradamente coñecido dentro do panorama educativo ourensán do primeiro terzo de século XX, deixou unha indeleble pegada dentro do mundo do ensino. Albino gozou dun sólido prestixio debido as súas numerosas publicacións, nas que abordou todo tipo de temas educativos, dende a didáctica das materias do curriculum primario da súa época ata os temas de pedagoxía para a preparación das oposicións de maxisterio. Moitos mestres e moitas mestras estanlle moi agradecidos por todos os seus esforzos e dedicación á formación do profesorado de educación primaria. Pero incluso alumnos que non no mestres recórdano como o mellor profesor que xamás tiveran. A súa figura estivo indisolublemente unida á asociacion de traballadores do ensino ATEO, da que foi Presidente aos comezos da súa constitución, así como á revista Escuela de Trabajo, da que foi o primeiro Directo, e na que se publicaba todo o ideario da asociación. Tamén deben destacarse as súas estratexias de actuación práctica recollidas do movemento educativo da Escola Nova. No ano 1931 chegou a época esperada por gran parte do sector do profesorado, que a través da IIª república tiñan a esperanza de que todas as penurias económicas e de material se convertiran en algo do pasado. De entrada, nesta época pronto se incrementou o número de escolas, e o soldo dos mestres. Pero no 36 co alzamento en armas todas estes proxectos ilusionantes quedaron truncados por un proceso de depuración inxusto e desproporcionado, do que os mestres republicanos levaron a peor parte. [-]
 
Albino Núñez, mestre republicano sobradamente conocido dentro del panorama educativo ourensano del primero tercio de siglo XX, dejó una imborrable huella dentro del mundo de la enseñanza. Albino disfrutó de uno sólido prestigio debido sus numerosas publicaciones, en las que abordó todo tipo de temas educativos, desde la didáctica de las materias del curriculum primario de su época hasta los temas de pedagogía para la preparación de las oposiciones de magisterio. Muchos maestros y muchas maestras le están muy agradecidos por todos sus esfuerzos y dedicación a la formación del profesorado de educación primaria. Pero incluso alumnos que no en el maestros lo recuerdan cómo lo mejor profesor que xamás habían tenido. Su figura estuvo indisolublemente unida a la asociacion de trabajadores de la enseñanza ATEO, de la que fue Presidente a los comienzos de su constitución, así como a la revista Escuela de Trabajo, de la que fue el primer Director, y en la que se publicaba todo el ideario de la asociación. También deben destacarse sus estrategias de actuación práctica recogidas ... [+]
Albino Núñez, mestre republicano sobradamente conocido dentro del panorama educativo ourensano del primero tercio de siglo XX, dejó una imborrable huella dentro del mundo de la enseñanza. Albino disfrutó de uno sólido prestigio debido sus numerosas publicaciones, en las que abordó todo tipo de temas educativos, desde la didáctica de las materias del curriculum primario de su época hasta los temas de pedagogía para la preparación de las oposiciones de magisterio. Muchos maestros y muchas maestras le están muy agradecidos por todos sus esfuerzos y dedicación a la formación del profesorado de educación primaria. Pero incluso alumnos que no en el maestros lo recuerdan cómo lo mejor profesor que xamás habían tenido. Su figura estuvo indisolublemente unida a la asociacion de trabajadores de la enseñanza ATEO, de la que fue Presidente a los comienzos de su constitución, así como a la revista Escuela de Trabajo, de la que fue el primer Director, y en la que se publicaba todo el ideario de la asociación. También deben destacarse sus estrategias de actuación práctica recogidas del movimiento educativo de la Escuela Nueva. En el año 1931 llegó la época esperada por gran parte del sector del profesorado, que a través de la IIª república tenían la esperanza de que todas las penurias económicas y de material se convertiran en algo del pasado. De entrada, en esta época pronto se incrementó el número de escuelas, y el sueldo de los maestros. Pero en el 36 con el alzamiento en armas todas estos proyectos ilusionantes quedaron truncados por un proceso de depuración injusto y desproporcionado, del que los maestros republicanos llevaron la peor parte. [-]
 
Albino Núñez, republican teacher very known inside the educational panorama person from Ourense of the first third of century XX, left an indeleble footprint inside the world of the teaching. Albino It enjoyed of one solid prestige owed his numerous publications, in the that boarded all type of educational subjects, since it didactic of the subjects of the curriculum primary of the his period tie the subjects of pedagogy stop the preparation of the oppositions of maxisterio. A lot of teachers and a lot of teachers are very thanked by all his efforts and dedicación to the training of the teaching staff of primary education. But even students that no in the master remind how the best professor that xamás had. His figure was indisolublemente joined to the asociacion of workers of the teaching ATEO, of the that was President to the beginnings of the his constitution, as well as to the magazine Escuela of Trabajo, of the that was the first Direct, and in the that published all the ideario of the association. Also they owe to highlighted his strategies of practical performance ... [+]
Albino Núñez, republican teacher very known inside the educational panorama person from Ourense of the first third of century XX, left an indeleble footprint inside the world of the teaching. Albino It enjoyed of one solid prestige owed his numerous publications, in the that boarded all type of educational subjects, since it didactic of the subjects of the curriculum primary of the his period tie the subjects of pedagogy stop the preparation of the oppositions of maxisterio. A lot of teachers and a lot of teachers are very thanked by all his efforts and dedicación to the training of the teaching staff of primary education. But even students that no in the master remind how the best professor that xamás had. His figure was indisolublemente joined to the asociacion of workers of the teaching ATEO, of the that was President to the beginnings of the his constitution, as well as to the magazine Escuela of Trabajo, of the that was the first Direct, and in the that published all the ideario of the association. Also they owe to highlighted his strategies of practical performance collected of the educational movement of the New School. In the year 1931 arrived the period expected by big part of the sector of the teaching staff, that through the IIª republic had the hope that all the economic penuries and of material convertiran in something of the spent. Of entrance, in this period soon increased the number of schools, and the wage of the master. But in the 36 with the alzamento in arms all these projects ilusionantes remained truncated by a process of depuración unfair and desproporcionado, of the that the republican teachers carried the worst part. [-]

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001