Repositorio UVigo

Caracterización termofísica de mezclas de algas con Bentonita y disoluciones salinas para usos en centros de Talasoterapia

Investigo Repository

Caracterización termofísica de mezclas de algas con Bentonita y disoluciones salinas para usos en centros de Talasoterapia

Fernández Rivera, Cristina
 
DATE : 2017-06-05
UNIVERSAL IDENTIFIER : http://hdl.handle.net/11093/728
UNESCO SUBJECT : 2204.08 Líquidos ; 2213 Termodinámica ; 3312.05 Productos de Arcilla
DOCUMENT TYPE : doctoralThesis

ABSTRACT :

Nesta tesis se levará a cabo a caracterización termofísica de diferentes mesturas de esmectita coa alga Sacorrhyza polyschides e con distintas disolucións salinas para o seu posibel uso termoterápico. Inicialmente realizarase un análisis físico-químico das mostras e das mesturas obxeto de estudo (análise elemental, análise mineralóxico, determinación do pH, determinación da cor,…). Posteriormente, se medirán as siguientes propiedades físicas: densidade, capacidade calorífica, conductividade térmica e viscosidade. Os equipos que se empregarán para levar a cabo ditas medidas son: o densímetro DMA 4500 que se utilizará para a obtención de densidades xunto co picnómetro, o microcalorímetro CALVET para o cálculo das capacidades caloríficas, a sonda KD2pro para á obtención da conductividade térmica e o reómetro Physica MCR 101 Anton Paar para a obtención das viscosidades. Todas as mesturas se prepararán cunha balanza analítica AND GR-202. Por último realizarase un estudo comparativo dos resultados obtidos có objetivo da posibel aplicación en centros termais.
 
En esta tesis se llevará a cabo la caracterización termofísica de diferentes mezclas de esmectita con el alga Sacorrhyza polyschides y con distintas disoluciones salinas para su posible uso termoterápico. Inicialmente se realizará un análisis físico-químico de las muestras y de las mezclas objeto de estudio (análisis elemental, análisis mineralógico, determinación del pH, determinación del color,…). Posteriormente, se medirán las siguientes propiedades físicas: densidad, capacidad calorífica, conductividad térmica y viscosidad. Los equipos ha utilizar para llevar a cabo dichas medidas son: el densímetro DMA 4500 que se utilizará para la obtención de densidades junto con el picnómetro, el microcalorímetro CALVET para el cálculo de las capacidades caloríficas, la sonda KD2pro para la obtención de la conductividad térmica y el reómetro Physica MCR 101 Anton Paar para la obtención de las viscosidades. Todas las mezclas se prepararán con una balanza analítica AND GR-202. Por último se realizará un estudio comparativo de los resultados obtenidos con el objetivo de la posible aplicación ... [+]
En esta tesis se llevará a cabo la caracterización termofísica de diferentes mezclas de esmectita con el alga Sacorrhyza polyschides y con distintas disoluciones salinas para su posible uso termoterápico. Inicialmente se realizará un análisis físico-químico de las muestras y de las mezclas objeto de estudio (análisis elemental, análisis mineralógico, determinación del pH, determinación del color,…). Posteriormente, se medirán las siguientes propiedades físicas: densidad, capacidad calorífica, conductividad térmica y viscosidad. Los equipos ha utilizar para llevar a cabo dichas medidas son: el densímetro DMA 4500 que se utilizará para la obtención de densidades junto con el picnómetro, el microcalorímetro CALVET para el cálculo de las capacidades caloríficas, la sonda KD2pro para la obtención de la conductividad térmica y el reómetro Physica MCR 101 Anton Paar para la obtención de las viscosidades. Todas las mezclas se prepararán con una balanza analítica AND GR-202. Por último se realizará un estudio comparativo de los resultados obtenidos con el objetivo de la posible aplicación en centros termales. [-]

Show full item recordFiles in this item

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
2013 Universidade de Vigo, Todos los derechos reservados
Calidad So9001