Show simple item record

dc.contributor.advisorFraiz Brea, José Antonio
dc.contributor.authorTavares, Fernando António de Oliveira
dc.date.accessioned2019-01-10T09:04:46Z
dc.date.available2019-01-10T09:04:46Z
dc.date.issued2019-01-10
dc.date.submitted2018-10-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/1124
dc.description.abstractOBXECTIVOS E CONTIDOS: O obxectivo desta tese é coñecer os factores determinantes que caracterízanse os distintos segmentos hostaleiros. Entender os factores decisivos que levan os clientes a escoller determinado hotel, sexan do segmento boutique, ou do segmento Hostel. McIntosh e Siggs (2005) identificaron cinco dimensións que definen os hoteis boutique: o carácter único do inmoble, o toque persoal, o ambiente acolledor do aloxamento, a alta calidade dos patróns ofrecidos eo valor engadido da natureza, da situación física, do coñecemento e cultura dos anfitrións. De igual modo Horner e Swarbrooke (2005) destacan características distintas do hotel boutique: - É un pequeno hotel con unha atmosfera máis íntima; - Dá énfase aos accesorios de Grife e accesorios electrónicos; - Cada hotel é visto como tendo unha identidade individual, a pesar da presenza suave da marca nalgunhas circunstancias; - Dá énfase aos estilos modernos, deseñados por arquitectos coñecidos, contratados para desenvolver novos conceptos e servizos personalizados; - Non todos os hoteis teñen servizos de bar e restaurante. Rogerson (2010) nun estudo efectuado en Sudáfrica verifica que os hoteis boutique son establecementos pequenos, de alta calidade e personalizados. Os clientes definen este tipo de hoteis como exclusivos e intimistas, acolledores e confortables, pero tamén sofisticados. No mercado inmobiliario, as externalidades positivas ligadas á situación teñen forte impacto no valor do inmoble (Tavares, Moreira e Pereira; 2012). Tamén Rogerson (2010) entende que externalidades positivas de localización nunha illa ou nunha lagoa son únicas, cando a atmosfera envolvente sexa rodeada por outeiros e auga, con fermosos xardíns e un ambiente tranquilo e relaxante. Partindo dos puntos presentados anteriormente, o obxectivo desta tese será por unha banda facer a profundización do estudo e caracterización dos tres sectores mencionados, e por outra banda entender cales son os factores determinantes na elección dos hoteis boutique, dos Hostels e das residencias universitarias. Estratexias específicas de análise: Para conseguir os obxectivos anteriores, séguese a seguinte metodoloxía. En primeiro lugar efectuarase unha revisión profunda da literatura sobre os hoteis boutique, sobre os Hostels e sobre as residencias universitarias. En segundo lugar, utilizando unha metodoloxía cuantitativa, serán efectuados cuestionarios aos usuarios de cada un dos tres tipos de sectores anteriormente citados. Coas respostas aos cuestionarios efectuados, proceder-se a unha análise exploratoria aos factores que caracterízanse e posteriormente a unha análise confirmatória aos factores de selección do segmento hoteleiro. Na análise exploratoria e confirmatória, seguir-se os autores Marôco (2014) e Marôco (2010). A análise exploratoria e confirmatória ten como obxectivo desenvolver un modelo que explique os factores determinantes na elección dos tres tipos de aloxamento estudados. Para o tratamento estatístico de análise exploratoria e confirmatória utilizarase o programa SPSS.spa
dc.description.abstractOBJETIVOS Y CONTENIDOS: El objetivo de esta tesis es comprender los factores determinantes que caracterizan a los diferentes segmentos de hoteles. Entender los factores clave que conducen a los clientes elegir hotel particular son el segmento de tienda, o un segmento de albergue. McIntosh y Siggs (2005) identificaron cinco dimensiones que definen el hotel boutique: la única propiedad del personaje, el toque personal, el ambiente acogedor de la vivienda y la elevada calidad de los estándares ofrecidos y el valor añadido de la naturaleza, ubicación física, el conocimiento y la cultura de los anfitriones. Del mismo modo Horner y Swarbrooke (2005) ponen de relieve las características distintivas del Hotel Boutique: - Es un hotel pequeño con un ambiente más íntimo; - Potencia los accesorios de diseño y accesorios electrónicos; - Cada hotel es visto como teniendo una identidad individual, a pesar de la dulce presencia de la marca en algunas circunstancias; - Dar énfasis en los estilos modernos, diseñados por reconocidos arquitectos, contratistas para desarrollar nuevos conceptos y servicios personalizados; - No todos los hoteles tienen bar y restaurante. Rogerson (2010) en un estudio realizado en Sudáfrica se encuentra que los hoteles boutique son establecimientos pequeños, de alta calidad y personalizado. Los clientes que definen este tipo de hoteles como exclusivo e íntimo, acogedor y confortable, pero demasiado elegante. En el mercado de la vivienda, las externalidades positivas relacionadas con la ubicación tienen un fuerte impacto en el valor de la propiedad (Tavares, Moreira y Pereira, 2012). También Rogerson (2010) cree que las externalidades positivas ubicación en una isla o en un estanque son únicos cuando la atmósfera circundante está rodeada de colinas y agua, con hermosos jardines y un entorno tranquilo y relajante. A partir de los puntos presentados anteriormente, el objetivo de esta tesis es, por un lado a la profundización del estudio y caracterización de los tres sectores mencionados, y por otro lado se da cuenta cuáles son los factores determinantes en la elección de los hoteles boutique, los albergues y residencias universitarias. Estrategias de análisis específicos: Para lograr los objetivos anteriores, se sigue la siguiente metodología. En primer lugar se hará una revisión exhaustiva de la literatura sobre hoteles boutique, albergues y seguir sobre las residencias universitarias. En segundo lugar, el uso de una metodología cuantitativa, se realizarán cuestionarios a los usuarios en cada uno de los tres tipos de los sectores antes mencionados. Con las respuestas a los cuestionarios hechos, se lleva a cabo un análisis exploratorio de los factores que caracterizan y posteriormente a un análisis confirmatorio de la elección de los factores de la industria hotelera. En el análisis exploratorios y confirmatorios, será seguido por los autores Maroco (2014) y Maroco (2010). El análisis exploratorio y confirmatorio tiene como objetivo desarrollar un modelo para explicar los factores determinantes en la elección de los tres tipos de alojamiento estudiados. Para el tratamiento estadístico del análisis exploratorio y confirmatorio se utilizará software SPSS.spa
dc.description.abstractOBJECTIVES AND CONTENT: The purpose of this thesis is to know the determining factors that characterize the different hotel segments. Realize the decisive factors that lead customers to choose a particular hotel, whether in the boutique segment or the hostel segment. McIntosh and Siggs (2005) identified five dimensions that define boutique hotels: the unique character of the property, the personal touch, the welcoming atmosphere of the accommodation, the high quality standards offered and the added value of nature, physical location, And culture of the hosts. Similarly, Horner and Swarbrooke (2005) highlight distinct characteristics of the boutique hotel: "It's a small hotel with a more intimate atmosphere; - Emphasizes designer accessories and accessories; - Each hotel is seen as having an individual identity, despite the soft presence of the brand in some circumstances; - Emphasizes modern styles, designed by well-known architects, hired to develop new concepts and personalized services; - Not all hotels have bar and restaurant services. Rogerson (2010) in a study in South Africa finds that boutique hotels are small, high-quality and personalized establishments. Guests define this type of hotels as exclusive and intimate, cozy and comfortable, but also sophisticated. In the real estate market, positive externalities linked to location have a strong impact on the value of the property (Tavares, Moreira and Pereira, 2012). Also Rogerson (2010) understands that positive externalities of location on an island or lagoon are unique, when the surrounding atmosphere is surrounded by hills and water, with beautiful gardens and a quiet and relaxing environment. Starting from the points presented previously, the purpose of this thesis will be to deepen the study and characterization of the three sectors mentioned, and secondly, to determine the determining factors in the choice of boutique hotels, hostels and university residences. SPECIFIC ANALYSIS STRATEGIES: To achieve the above objectives, the following methodology is followed. First, there will be a thorough review of the literature on boutique hotels, hostels and university residences. Second, using a quantitative methodology, questionnaires will be made to the users of each of the three types of sectors previously mentioned. With the answers to the questionnaires carried out, an exploratory analysis will be carried out on the factors that characterize and afterwards a confirmatory analysis to the factors of choice of the hotel segment. In the exploratory and confirmatory analysis, the authors will follow the Marôco (2014) and Marôco (2010). The exploratory and confirmatory analysis aims to develop a model that explains the determining factors in the choice of three types of housing studied. The SPSS software will be used for the statistical treatment of the exploratory and confirmatory analysis.spa
dc.language.isoporspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleHostels e hotéis boutique : análise de fatores de seleçao na cidade de Oportospa
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoOrganización de empresas e márketingspa
dc.publisher.grupoinvestigacionOrganización e Comercializaciónspa
dc.publisher.programadocPrograma de Doutoramento en Análise Económico e Estratexia Empresarial (RD 99/2011)
dc.subject.unesco5312 Economía Sectorialspa
dc.subject.unesco5311 Organización y Dirección de Empresasspa
dc.subject.unesco5699 Otras Especialidades Jurídicasspa
dc.date.read2018-11-26
dc.date.updated2018-11-02T11:57:02Z
dc.advisorID219


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain