Enter the following information to request a copy of the document to the author

Estudo sobre a formación do profesorado de Educación Secundaria para o desempeño da acción titorial : implicacións para o deseño dun programa formativo.

This email address is used for sending the document.