Cubra os seguintes datos para solicitar unha copia do documento ao seu autor ou autora

Estudo sobre a formación do profesorado de Educación Secundaria para o desempeño da acción titorial : implicacións para o deseño dun programa formativo.

Este enderezo utilizarase para o envío do documento.