Show simple item record

dc.contributor.advisorLegido Soto, José Luis 
dc.contributor.advisorMato Corzon, Marta Maria 
dc.contributor.authorAveledo, Ricardo José
dc.date.accessioned2019-12-18T08:59:32Z
dc.date.available2019-12-18T08:59:32Z
dc.date.issued2019-12-18
dc.date.submitted2019-11-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/1405
dc.description.abstractThe incidence of prosthetic joints need to be seen clearly human body gradually . Hip prostheses are implanted in the most global population whose prevalence has become very appealing in the current era , and are expected to continue rising over the next decades as life expectancy increases. Thus now a public health problem of considerable magnitude , as this leads to a high vital risk in padecientes and a shocking economic cost to the health budget , which largely is used for the treatment of complications produced . Bacterial infections of prosthetic is more worst complications for the vitality of the individual and that requires more prolonged and greater number of hospital admissions. In the field of medical and engineering research, have been studied extensively biomechanical and physical properties aim to achieve an appropriate anatomical , functional and durable design capacity . However, due to disregard for clinical utility , studies have been precarious different physicochemical properties such as those relating to thermal variations . Given the above, this study could be useful in the medical field because I could help detect early, using thermodynamic variables , infection and mechanical failure of the prosthesis; and thus could be achieved and reduce morbidity and mortality of patients and lower costs for public health.en
dc.description.abstractA incidencia da necesidade de protesis de articulacións do corpo humano ten un carácter claramente progresivo.As próteses de cadeira son implantadas na poboaciónglobal cunha chamativa prevalencia na era actual, e espérase que continúe a aumentar nas próximas décadas no mesmo xeito que o fai a esperanza de vida. Deste xeito constitue un problema de saúde pública de importante magnitude, xa que esto conleva a un risco vital nos pacientes así como un custo económico impactante para o presuposto da sanidade. Utilízanse en grande medida como o tratamiento óptimo. As infeccións bacterianas da prótese son unhas das peores complicacións para a vitalidade do individuo e que esixe número máis prolongada e maior número de ingresos hospitalarios. No campo da investigación médica e da enxeñaría, foron estudados exhaustivamente as propiedades biomécánicas e físicas coma obxetivo de alcanzar un adecuado diseño anatómico, funcional e capaz de durar. Asemada, debido ó menosprecio en canto a utilidade clínica, son precarios os estudios das diferentes propiedades físicoquímicas como é o caso relacionado coas variacións térmicas. Tendo en conta isto, o estudio que se presenta podería ser de grande utilidade no campo médico xa que puidese axudar a detectar, de forma precoz, usando variables termodinámicas, infeccións e defectos mecánicos das próteses; e deste xeito, se puidera reducir a multimorbilidade dos pacientes e o custe para a sanidade pública.glg
dc.description.abstractLa incidencia de la necesidad prótesis de articulaciones del cuerpo humano se aprecia claramente progresiva. Las prótesis de cadera son las más implantadas en la población global, cuya prevalencia ha llegado a ser muy llamativa en la era actual, y se prevé que siga aumentando durante las próximas décadas a medida que la expectativa de vida aumenta. De esta manera constituye actualmente un problema de salud pública de importante magnitud, ya que esto conlleva a un alto riesgo vital en los padecientes así como un coste económico impactante para el presupuesto de sanidad, que en gran medida es usado para el tratamiento de las complicaciones que se producen. Las infecciones bacterianas protésicas es una del más peores complicaciones para la vitalidad de la persona y la que precisa más prolongados y mayor cantidad de ingresos hospitalarios. En el campo de investigación médica e ingeniería, se han estudiado ampliamente las propiedades biomecánicas y físicos como objetivo de lograr un adecuado diseño anatómico, funcional y capacidad de durabilidad. Sin embargo, debido a menosprecio en cuanto a utilidad clínica, han sido precarios los estudios de distintas propiedades físicoquímicas como es el caso de las relacionadas a variaciones térmicas. Teniendo en cuenta lo mencionado, este estudio podría ser de gran utilidad en el campo médico debido a que pudiera ayudar a detectar de forma precoz, usando variables termodinámicas, infecciones y defectos mecánicos de las prótesis; y de esta manera, se pudiera lograr disminuir la morbimortalidad de los pacientes y un menor coste para la sanidad pública.spa
dc.language.isoengspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleThermodynamic study of bacterial growth under the effect of metals used in orthopaedic surgeryen
dc.title.alternativeEstudio termodinámico del crecimiento bacteriano bajo el efecto de metales usados en cirugía ortopédicaspa
dc.title.alternativeEstudo termodinámico de crecemento bacteriano baixo o efecto de metais usados en cirurxía ortopédicaglg
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoFísica aplicadaspa
dc.publisher.grupoinvestigacionFísica Aplicada 2spa
dc.publisher.programadocPrograma de doutoramento en Física Aplicada (RD 99/2011)
dc.subject.unesco3213.10 Cirugía Ortopédicaspa
dc.subject.unesco3108.01 Bacteriasspa
dc.subject.unesco2213 Termodinámicaspa
dc.date.read2019-12-05
dc.date.updated2019-11-11T09:21:15Z
dc.advisorID340
dc.advisorID4070


Files in this item

[PDF]
[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain