Show simple item record

dc.contributor.advisorFerreira de Sousa, Magda Catarina
dc.contributor.advisorDe Castro Rodriguez, Maria Teresa 
dc.contributor.advisorGómez Gesteira, Ramon
dc.contributor.authorDes Villanueva, Marisela 
dc.date.accessioned2020-07-22T07:52:16Z
dc.date.available2020-07-22T07:52:16Z
dc.date.issued2020-07-22
dc.date.submitted2020-03-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/1524
dc.description.abstractCharacterization and monitoring of river plumes according to their main drivers (river discharge, wind and tide) is important to determine their impact on the adjacent coastal zone. The river discharge changes the thermohaline properties, causes changes in the currents circulation and transports suspended organic matter to coastal ocean water modifying its biogeochemical properties. Under certain circumstances: heavy rains and certain winds in platform, river inputs can penetrate into the nearby estuaries. Current technology allows plume satellite tracking (MODIS) through the analysis of the radiance. This technology has a resolution of up to 250 m, allowing to identify and characterize the river plumes, not only on the continental shelf, but also its possible intrusion into the outer and middle area and adjacent estuaries. This methodology will be used to characterize the Minho River plume and its possible intrusion into the Galician Rías Baixas. Synoptic river discharge, wind and tide conditions favourable to plume intrusion on the Rías will be characterized. After its correct identification, which is based on satellite data that covers only the near-surface meters, it is intended to complement the characterization with plume hydrodynamic simulation in the water column by numerical modelling.spa
dc.description.abstractA caracterización e seguimento das plumas dos ríos en función dos forzamentos que as afectan (caudal, vento e marea) é de vital importancia para determinar o seu impacto na zona costeira adxacente. A descarga fluvial modifica as propiedades termohalinas, xera cambios na circulación das correntes e aporta materia en suspensión á auga oceánica costeira modificando a súas propiedades bioxeoquímicas. Baixo certas circunstancias: choivas intensas e determinados ventos na plataforma, os aportes fluviais poden penetrar en estuarios localizados nas súas proximidades. A tecnoloxía actual permite o seguimento por satélite (MODIS) da pluma a través da análise de radiancia. Esta tecnoloxía ten unha resolución de ata 250 m, permitindo identificar e caracterizar as plumas non unicamente na plataforma continental, senón tamén a súa posible intrusión na zona exterior e media dos estuarios adxacentes. Aplicarase esta metodoloxía para caracterizar a pluma do río Miño e a súa posible intrusión nas Rías Baixas Galegas. Caracterizaranse as condicións sinópticas de caudal, vento e marea que favorecen a intrusión da pluma do río nas rías. Tras a súa correcta identificación, a cal se fai mediante os datos de satélite e polo tanto só cubre os metros máis próximos á superficie, preténdese completar dita caracterización coa simulación hidrodinámica da pluma ó largo da columna de auga mediante o modelo numérico.spa
dc.description.abstractLa caracterización y seguimiento de las plumas de los ríos en función de los forzamientos que las afectan (caudal, viento y marea) es de vital importancia para determinar su impacto en la zona costera adyacente. La descarga fluvial modifica las propiedades termohalinas, genera cambios en la circulación de las corrientes y aporta materia en suspensión al agua oceánica costera modificando sus propiedades biogeoquímicas. Bajo ciertas circunstancias: lluvias intensas y determinados vientos en plataforma, los aportes fluviales pueden penetrar en estuarios localizados en sus proximidades. La tecnología actual permite el seguimiento satelital (MODIS) de la pluma a través del análisis de radiancia. Esta tecnología tiene una resolución de hasta 250 m, permitiendo identificar y caracterizar las plumas no únicamente en la plataforma continental, sino también su posible intrusión en la zona exterior y media de los estuarios adyacentes. Se aplicará esta metodología para caracterizar la pluma del río Miño y su posible intrusión en las Rías Baixas Gallegas. Se caracterizarán las condiciones sinópticas de caudal, viento y marea que favorecen la intrusión de la pluma del río en las rías. Tras su correcta identificación, la cual se hace a partir de los datos de satélite y por lo tanto solo cubre los metros más próximos a la superficie, se pretende completar dicha caracterización con la simulación hidrodinámica de la pluma a lo largo de la columna de agua mediante el modelo numérico.spa
dc.language.isoengspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleHydrodynamics of NW Iberian Peninsula under past and future climate conditionsspa
dc.title.alternativeHidrodinámica do NO da Península Ibérica baixo condicións climáticas pasadas e futurasspa
dc.title.alternativeHidrodinámica del NO de la Península Ibérica bajo condiciones climáticas pasadas y futurasspa
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoFísica aplicadaspa
dc.publisher.grupoinvestigacionEphysLabspa
dc.publisher.programadocPrograma de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión (RD 99/2011)
dc.subject.unesco2510.07 Oceanografía Físicaspa
dc.subject.unesco2510 Oceanografíaspa
dc.date.read2020-07-16
dc.date.updated2020-06-12T08:58:29Z
dc.advisorID3191
dc.advisorID3190


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain