Show simple item record

dc.contributor.advisorCancela Outeda, Celso 
dc.contributor.advisorRomo Pérez, Vicente 
dc.contributor.authorGonzález Cacheda, Bruno 
dc.date.accessioned2022-02-25T09:35:09Z
dc.date.issued2022-02-25
dc.date.submitted2022-01-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/3152
dc.description.abstractNo presente traballo abórdase o estudo de 233 campañas de sociopolitical crowdfunding protagonizadas por advocacy groups en España entre os anos 2012 e 2017. A aplicación política desta ferramenta dixital de financiamento foi escasamente estudada até a data. Para superar o baleiro científico articulamos a investigación sobre dous obxectivos xerais. En primeiro lugar, desde unha perspectiva ligada á acción colectiva e á mobilización de recursos, analizaremos as claves do éxito e do impacto comunicativo e financeiro. En segundo lugar, desde unha óptica vinculada á participación política, describiremos e analizaremos os determinantes, os condicionantes e o perfil participativo dos individuos que realizan doazóns económicas. Para a obtención de información, deseñáronse e aplicáronse dous instrumentos diferenciados orientados á recolección da información necesaria para o desenvolvemento da investigación. Vinculada ao primeiro dos obxectivos, elaborouse unha matriz de datos de carácter cuantitativo dirixido á recompilación de información financeira, comunicativa, relacional e organizativa dos 233 proxectos e campañas a través de diversas páxinas web e redes sociais. Respecto ao segundo dos propósitos, deseñouse e executouse un cuestionario do que se obtiveron 125 respostas completas e válidas procedentes de doantes a iniciativas de sociopolitical crowdfunding. Os resultados para a dimensión colectiva analizada mostran a relación entre o éxito financeiro dos proxectos, o nivel de actividade e difusión en Twitter, a publicación de información a través de cabeceiras de prensa nativa dixital e a capacidade para establecer relacións de cooperación para a difusión da mensaxe de campaña con outros actores sociopolíticos. Así mesmo, o nivel de cooperación dixital aparece asociado a unha maior taxa de recadación e un crecente nivel no impacto comunicativo. Os achados relativos á dimensión participativa, revelan a importancia da confianza, a identidade e a ideoloxía. Ademais, amosan un perfil dotado por un elevado nivel de compromiso e experiencia participativa. Como conclusión debemos sinalar a importancia para o éxito e o impacto das campañas de sociopolitical crowdfunding do rol do colectivo promotor e o seu desempeño comunicativo e relacional. Para finalizar, debemos subliñar o nivel de compromiso e o perfil multiactivista das persoas que realizan achegas financeiras ás iniciativas estudadas.glg
dc.description.abstractEn el presente trabajo se aborda el estudio de 233 campañas de sociopolitical crowdfunding protagonizadas por advocacy groups en España entre los años 2012 y 2017. La aplicación política de esta herramienta digital de financiación ha sido escasamente estudiada hasta la fecha. Para superar el vacío científico articulamos la investigación sobre dos objetivos generales. En primer lugar, desde una perspectiva ligada a la acción colectiva y a la movilización de recursos, analizaremos las claves del éxito y del impacto comunicativo y financiero. En segundo lugar, desde una óptica vinculada a la participación política, describiremos y analizaremos los determinantes, los condicionantes y el perfil participativo de los individuos que realizan donaciones económicas. Para la obtención de información, se han diseñado e implementado dos instrumentos diferenciados orientados a la recolección de la información necesaria para el desarrollo de la investigación. Vinculada al primero de los objetivos, se ha elaborado una matriz de datos de carácter cuantitativo dirigido a la recopilación de información financiera, comunicativa, relacional y organizativa de los 233 proyectos y campañas a través de diversas páginas web y redes sociales. Respecto al segundo de los propósitos, se ha diseñado e implementado un cuestionario del que se han obtenido 125 respuestas completas y válidas procedentes de donantes a iniciativas de sociopolitical crowdfunding. Los resultados más destacados para la dimensión colectiva analizada, muestran la relación entre el éxito financiero de los proyectos, el nivel de actividad y difusión en Twitter, la publicación de información a través de cabeceras de prensa nativa digital y la capacidad para establecer relaciones de cooperación para la difusión del mensaje de campaña con otros actores sociopolíticos. Asimismo, el nivel de cooperación digital aparece asociado a una mayor tasa de recaudación y un creciente nivel en el impacto comunicativo. Los hallazgos más relevantes relacionados con la dimensión participativa, revelan la importancia de la confianza, la identidad y la ideología asociada a las personas donantes. Además, muestran un perfil dotado por un elevado nivel de compromiso y experiencia participativa. Como conclusión debemos señalar la importancia para el éxito y el impacto de las campañas de sociopolitical crowdfunding del rol del colectivo promotor y su desempeño comunicativo y relacional. Por último, debemos subrayar el perfil multiactivista y comprometido de las personas que realizan aportaciones financieras a las iniciativas estudiadasspa
dc.description.abstractThis paper addresses the study of 233 sociopolitical crowdfunding campaigns led by advocacy groups in Spain between 2012 and 2017. The political application of this digital financing tool has been scarcely studied to date. To overcome the scientific gap, we articulate research on two general objectives. First, from a perspective linked to collective action and resource mobilization, we will analyze the keys to success and the communication and financial impact. Second, from a perspective linked to political participation, we will try to describe and analyze the conditions and the participatory profile of the individuals who make financial donations. To obtain information, two differentiated instruments have been designed and implemented aimed at collecting the information necessary for the development of the research. Linked to the first of the objectives, a quantitative data matrix has been prepared aimed at compiling financial, communicative, relational and organizational information on the 233 projects and campaigns through various web pages and social networks. Regarding the second of the purposes, a questionnaire has been designed and implemented from which 125 complete and valid responses have been obtained from donors to sociopolitical crowdfunding initiatives. The most outstanding results for the collective dimension analyzed show the relationship between the financial success of the projects, the level of activity and dissemination on Twitter, the publication of information through digital native press headlines, and the ability to establish cooperative relationships. for the dissemination of the campaign message with other socio-political actors. Likewise, the level of digital cooperation appears associated with a higher collection rate and a growing level of communication impact. The most relevant findings related to the participatory dimension reveal the importance of trust, identity and the ideology associated with donors. In addition, they show a profile endowed with a high level of commitment and participatory experience. In conclusion, we must point out the importance for the success and impact of the sociopolitical crowdfunding campaigns of the role of the promoter group and its communicative and relational performance. Finally, we must underline the multi-activist and committed profile of the people who make financial contributions to the initiatives studied.en
dc.language.isoglgspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spainen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleMobilización de recursos participativa para a acción colectiva a través das campañas de sociopolitical crowdfundingglg
dc.title.alternativeMovilización de recursos participativa para la acción colectiva a través de las campañas de sociopolitical crowdfundingspa
dc.title.alternativeParticipatory resource mobilization for collective action through sociopolitical crowdfunding campaingsen
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoSocioloxía, ciencia política e da administración e filosofíaspa
dc.publisher.departamentoDidácticas especiaisspa
dc.publisher.departamentoAnálise e intervención psicosocioeducativaspa
dc.publisher.grupoinvestigacionObservatorio de Gobernanza G3spa
dc.publisher.grupoinvestigacionEquipo de Investigación en Rendemento e Motricidade do Salvamento e Socorrismospa
dc.publisher.grupoinvestigacionSaúde, Sexualidade e Xénerospa
dc.publisher.programadocPrograma de Doutoramento en Creatividade e Innovación Social e Sostible (RD 99/2011)
dc.subject.unesco5902.15 Política Social
dc.subject.unesco5906 Sociología Política
dc.subject.unesco5999 Otras Especialidades Políticas
dc.date.embargoEndDate2022-07-31spa
dc.date.read2022-02-18
dc.date.updated2022-01-31T11:42:37Z
dc.advisorID3418
dc.advisorID4373
dc.advisorID3159


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain