Show simple item record

dc.contributor.advisorCosta Vazquez, Luis 
dc.contributor.authorVázquez Gómez, Cristina
dc.date.accessioned2016-07-05T11:20:09Z
dc.date.available2016-07-05T11:20:09Z
dc.date.issued2015-09-25
dc.date.submitted2015-02-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/347
dc.description.abstractA comarca do Deza correspóndese cunha bisbarra pontevedresa que conta cun total de nove bandas de música en poboacións de distintas características. A partir desta realidade, xorde a necesidade de deseñar unhas liñas de investigación que posibiliten verificar e dar respostas a cuestións e hipóteses relacionadas co estudo bandístico. En xeral, a tese está repartida en tres partes onde se aplican diferentes estratexias metodolóxicas: a primeira delas, e máis breve, preséntase como unha aproximación cara o obxecto de estudo en termos xerais; xa na segunda parte, establécese un percorrido histórico e global para a bandas dezás que fixa en tres as etapas que o xustifican; finalmente, a terceira parte ofrece unha perspectiva das bandas dende o traballo de campo levado a cabo en datas recentes. Para poder abarcar as diferentes perspectivas que recolle o índice, será necesario deseñar diferentes procedementos que permitan aproveitar a variedade de fontes coas que se quixo contar, tanto materiais como persoais. A observación como participante, a recollida de enquisas e a realización de entrevistas persoais son técnicas que enriquecen indagacións máis correntes como pode ser a consulta arquivística. Así pois, as conclusións xirarán arredor de consideracións a nivel zonal e a aspectos diferenciais entre as agrupacións, a pesar da proximidade entre elas.spa
dc.description.abstractLa comarca del Deza se corresponde con una zona pontevedresa que cuenta con un total de nueve bandas de música en poblaciones de distintas características. Partiendo de esta realidad, surge la necesidad de diseñar unas líneas de investigación que posibiliten verificar y dar respuestas a cuestiones e hipótesis relacionadas con el estudio bandístico. En general, la tesis está repartida en tres partes donde se aplican diferentes estrategias metodológicas: la primera de ellas, y más breve, se presenta como una aproximación al objeto de estudio en términos generales; ya en la segunda parte, se establece un recorrido histórico y global para las bandas dezanas y, en consecuencia, quedan fijadas tres etapas que lo justifican; finalmente, la tercera parte ofrece la perspectiva de las bandas desde el trabajo de campo llevado a cabo en una temporalidad reciente. Para poder abarcar las diferentes perspectivas que recoge el índice será necesario diseñar diferentes procedimientos que permitan aprovechar la variedad de fuentes con las que se quiso contar, tanto materiales como personales. La observación como participante, la recogida de encuestas y la realización de entrevistas personales son técnicas que enriquecen las indagaciones más corrientes como puede ser la consulta archivística. Así pues, las conclusiones girarán en torno a consideraciones generales a nivel zonal y a aspectos diferenciales entre las agrupaciones, a pesar de la proximidad entre ellas.spa
dc.description.abstractThe region of Deza is a Galician zone in the northeast of Pontevedra. Here, there are nine wind bands in diverse villages. Because of this, there is a need for designed researching lines to verify and give answers to questions and hypotheses related to their study. In general, this doctoral thesis is divided into three parts where different methodological strategies are applied: the first of them, and more brief, contents an approximation so as to study in general terms; in the second part, a historical and global route for the bands in Deza is established and, in consequence, there are fixed three stages that justify it; finally, the third part offers the perspective of these bands with a field work carried out in a recent time. In general, covering the different perspectives that the index collects, it will be necessary to design different procedures that allow to take advantage of the variety of sources with which will be explained, as well as personal material. The observation as a participant, the collection of surveys and personal interviews are skills that enrich the most common inquiries as it can be the archival query. Therefore, the conclusions will be based on general considerations in this region and also different appearances between the groups, in spite of the nearness between them.spa
dc.language.isoglgspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleAs bandas de música da comarca do Deza : dimensións artísticas, sociais e pedagóxicasspa
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoDidácticas especiaisspa
dc.publisher.grupoinvestigacionDidáctica Especial 6spa
dc.publisher.programadocInvestigacións en didácticas especiais e educación física e deportiva.
dc.subject.unesco6203.06 Música, Musicologíaspa
dc.date.read2015-09-25
dc.date.updated2016-07-05T11:16:37Z
dc.advisorID4318


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain