Show simple item record

dc.contributor.advisorMartín Lucas, María Belén
dc.contributor.authorJorge Lozano, Mariana 
dc.date.accessioned2022-06-01T07:47:34Z
dc.date.available2022-06-01T07:47:34Z
dc.date.submitted2022-03-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/3503
dc.description.abstractMy pre doctoral work at Universidad de Vigo will use the theories of the French philosopher Michel Foucault about control and dominion to analyse gay South African literature in the context of apartheid. Throughout my thesis I will try to analyse how the repression and the persecution suffered by homosexuals during the apartheid years can be explained through the influential work of Michel Foucault, taking into account basically Histoire de la Sexualité, Vol. I La Volonté de Savoir (1976); Vol. II L´Usage des Plaisirs (1984); Vol. III Le Souci de Soi (1984) and Surveiller et Punir (1975), two of the author´s most representative works. Starting with this theoretical study, I will analyse a series of novels written by South African authors both during apartheid and in the following years, which have as a main subject the repression, persecution and bullying suffered by homosexual men under this regime. Finally, this work seeks to give an answer to the question of whether Michel Foucault can be considered as a Queer theorist and to the appropriateness of his theories in non-European contexts. It seems clear that the theoretical frame chosen to develop my project is thus the one analysed in Foucault´s work, understood basically as a Queer theorist. However, other authors such as Benedict Anderson, Zygmunt Bauman or Antonio Gramsci, will serve to sustain my analysis of apartheid as a constructed discourse. Some of the concepts developed by these authors, concepts that tend to explain how nations and power become accepted and hegemonic discourse, will serve to explain the genesis of the South African state. With this construction of the Afrikaner state, based on a segregationist and homophobic legislation, the mechanisms of surveillance, the discipline and the state´s interventionism start. It is at this point when Foucault´s work is of capital importance to analyse and understand how apartheid as a discourse functions. To Foucault, the power exerted by tyranny is never fair because it leaves no place to resistance. Taking this concept into account, I will analyse how resistance is constructed in these literary works as an exercise of personal liberation and of politics of the individual´s transformation, what constitutes an ethical and spiritual act itself. Finally, it needs to be stated that the kind of literature in which this thesis focuses on is in a constant process of evolution, meaning that the appearance of new publications relevant to its development would be taken into account. In the same way, the investigation´s theoretical frame is of a flexible nature and can be expanded to include certain disciplines such as postcolonialism in particular moments of the work.eng
dc.description.abstractO traballo de investigación predoutoral a desenvolver na Universidade de Vigo empregará as teorías do filósofo francés Michel Foucault sobre o control e o dominio para analizar a literatura surafricana gay no contexto do apartheid. Ao longo da miña tese tratarei de analizar de que modo a represión e a persecución sufrida por homosexuais durante os anos do apartheid pode ser explicada a través da influinte obra de Michel Foucault, tomando en conta principalmente Histoire de la Sexualité, Vol. I La Volonté de Savoir (1976); Vol. II L´Usage del Plaisirs (1984); Vol. III Le Souci de Soi (1984) e Surveiller et Punir (1975), dous dos traballos mais representativos do autor. A partires deste estudo teórico analizarei unha serie de novelas escritas por autores surafricanos tanto durante o apartheid así como nos anos posteriores, e que teñen como tema principal a represión, persecución e acoso sufrido por homes homosexuais baixo este réxime. Finalmente, este traballo busca dar resposta á cuestión de si Michel Foucault pode ser considerado como un teórico Queer e á pertinencia das súas teorías en contextos non europeos. Parece claro que o marco teórico escollido para desenvolver o meu traballo é polo tanto aquel analizado na obra de Foucault, entendido principalmente como teórico Queer. Sen embargo, outros autores como Benedict Anderson, Zygmunt Bauman ou Antonio Gramsci, servirán para apoiar a miña análise do apartheid como discurso construído. Algúns dos conceptos desenvolvidos por estes autores, conceptos que tenden a explicar como as nacións e os poderes se converten en discurso aceptado e hexemónico, servirán para explicar a xénese do estado surafricano. A partir desta construción do estado Afrikaner, apoiado nunha lexislación segregacionista e homófoba, os mecanismos da vixilancia, a disciplina e o intervencionismo do estado póñense en marcha. É neste punto cando a obra de Foucault cobra unha importancia práctica á hora de analizar e entender como o apartheid entendido como discurso funciona. Para Foucault, o poder exercido dende a tiranía non é nunca lícito, porque supón non deixar lugar á resistencia. Tendo en conta este concepto, analizarei como a resistencia é construída nestas obras literarias como un exercicio de liberación persoal e de políticas de trasformación do individuo, o que constitúe en si mesmo un acto ético e espiritual. Por último, cabe resaltar que o tipo de literatura na que se centra esta tese está en constante proceso de evolución, polo que a aparición de novas publicacións relevantes para a mesma sería tomada en conta. Do mesmo xeito, o marco teórico da investigación será de carácter flexible, podendo ampliarse a disciplinas como o poscolonialismo en determinados momentos do traballo.glg
dc.description.abstractEl trabajo de investigación predoctoral a desarrollar en la Universidad de Vigo empleará las teorías del filósofo francés Michel Foucault sobre el control y el dominio para analizar la literatura sudafricana gay en el contexto del apartheid. A lo largo de mi tesis trataré de analizar de qué modo la represión y la persecución sufrida por homosexuales durante los años del apartheid puede ser explicada a través de la influyente obra de Michel Foucault, tomando en cuenta principalmente Histoire de la Sexualité, Vol. I La Volonté de Savoir (1976); Vol. II L´Usage des Plaisirs (1984); Vol. III Le Souci de Soi (1984) y Surveiller et Punir (1975), dos de los trabajos más representativos del autor. A partir de este estudio teórico analizaré una serie de novelas escritas por autores sudafricanos tanto durante el apartheid así como en los años posteriores, que tienen como tema principal la represión, persecución y acoso sufrida por hombres homosexuales bajo este régimen. Finalmente, este trabajo busca dar respuesta a la cuestión de si Michel Foucault puede ser considerado como un teórico Queer y a la pertinencia de sus teorías en contextos no europeos. Parece claro que el marco teórico escogido para desarrollar mi trabajo es por lo tanto el analizado en la obra de Foucault, entendido principalmente como teórico Queer. Sin embargo, otros autores como Benedict Anderson, Zygmunt Bauman o Antonio Gramsci, servirán para apoyar mi análisis del apartheid como discurso construido. Algunos de los conceptos desarrollados por estos autores, conceptos que tienden a explicar cómo las naciones y los poderes se convierten en discurso aceptado y hegemónico, servirán para explicar la génesis del estado sudafricano. A partir de esta construcción del estado Afrikaner, apoyado en una legislación segregacionista y homófoba, los mecanismos de vigilancia, la disciplina y el intervencionismo del estado se ponen en marcha. Es en este punto cuando la obra de Foucault cobra una importancia práctica a la hora de analizar y entender cómo el apartheid entendido como discurso funciona. Para Foucault, el poder ejercido desde la tiranía no es nunca lícito, porque supone no dejar lugar a la resistencia. Teniendo en cuenta este concepto, analizaré cómo la resistencia se construye en estas obras literarias como un ejercicio de liberación personal y de políticas de transformación del individuo, lo que constituye en sí mismo un acto ético y espiritual. Por último, cabe resaltar que el tipo de literatura en la que se centra esta tesis está en constante proceso de evolución, por lo que la aparición de nuevas publicaciones relevantes para la misma sería tomada en cuenta. Del mismo modo, el marco teórico de la investigación será de carácter flexible, pudiendo ampliarse a disciplinas como el poscolonialismo en determinados momentos del trabajo.spa
dc.language.isoengspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleMichel Foucault and the un-queer politics of apartheid: homophobia and masculinity in South African gay narratives in englisheng
dc.title.alternativeMichel Foucault e as políticas non-queer do apartheid: homofobia e masculinidade en narrativas gay sudafricanas en inglésglg
dc.title.alternativeMichel Foucault y las políticas no-queer del apartheid: homofobia y masculinidad en narrativas gay sudafricanas en inglésspa
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoFiloloxía inglesa, francesa e alemáspa
dc.publisher.grupoinvestigacionGrupo de Investigación en Estudos Literarios e Culturais, Tradución e Interpretación-spa
dc.publisher.programadocPrograma de doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura (RD 99/2011)
dc.subject.unesco5701.07 Lengua y Literaturaspa
dc.subject.unesco6202 Teoría, Análisis y Crítica Literariasspa
dc.subject.unesco5206.09 Sexospa
dc.date.read2022-05-06
dc.date.updated2022-04-05T07:25:13Z
dc.advisorID835


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain