Show simple item record

dc.contributor.advisorOjea Fernandez Colmeiro, Elena 
dc.contributor.advisorMacho Rivero, Gonzalo 
dc.contributor.authorAguión Tarrío, Alba 
dc.date.accessioned2022-06-07T08:14:30Z
dc.date.available2022-06-07T08:14:30Z
dc.date.submitted2022-02-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/3533
dc.description.abstractDespite the undeniable importance of small-scale benthic fisheries (or S-fisheries), the models used in their management fail to incorporate the spatial heterogeneity of their targeted stocks. This has led to important depletions of S-fisheries worldwide. Taking the European stalked barnacle fisheries as the case study, the aims of this thesis were to increase the understanding of the large-scale biological heterogeneity of benthic stocks and explore models that increase the sustainability of the S-fisheries targeting them. Our work revealed regional variations in the patterns of reproduction and recruitment of the stalked barnacle, potentially driven by the variability of environmental factors like air and sea surface temperature. We found that co-managed and participatory models that grant access rights to fishers are key to distinguish between regions where the fishery is sustainable from those where it is not. Our work demonstrates that is not the mere presence of governance elements like co-management but their level of implementation that drives sustainability. Through the development of a spatial bioeconomic model for the stalked barnacle fishery, our work also demonstrates that in S-fisheries where to harvest is as important as high much to harvest. The delimitation of zones at local levels based on the quality of the resource (and thus, of different profitability) on where to establish adaptive closures based on market demands were proved to better support fishers’ livelihoods in comparison to a non-spatial harvest.en
dc.description.abstractA pesar da innegable importancia das pesquerías bentónicas de pequena escala (S-fisheries), os modelos empregados na súa xestión non logran incorporar a heteroxeneidade espacial das súas poboacións. Esto levou a un importante agotamiento das pesquerías bentónicas artesanais en todo o mundo. Usando as pesquerías europeas de percebe como caso de estudo, os obxectivos desta tesis foron aumentar a comprensión da heteroxeneidade biolóxica a gran escala das poboacións bentónicas e explorar modelos que aumenten a sostenibilidade das S-fisheries. O noso traballo revelou variacións rexionais nos patróns de reprodución e reclutamento do percebe, posiblemente impulsados pola variabilidade dos factores ambientais como a temperatura do aire e da superficie do mar. Descubrimos que os modelos participativos e de coxestión que otorgan dereitos de acceso aos pescadores son clave para distinguir entre as rexións onde a pesca é sostenible de aquelas onde non o é. O noso traballo demostra que non é a mera presencia de elementos de gobernanza como a coxestión senón o seu nivel de implementación o que impulsa a sostibilidade. A través do desenvolvemento dun modelo bioeconómico espacial para a pesquería, o noso traballo tamén demuestra que nas S-fisheries o lugar de captura é tan importante como a cantidade de captura. Seu que a delimitación de zonas a nivel local en función da calidade do recurso (y, por tanto, de diferente rentabilidade) sobre as que establecer vedas adaptativas basadas nas demandas do mercado apoia o modo de vida dos percebeiros en comparación cunha captura non espacial.glg
dc.description.abstractA pesar de la innegable importancia de las pesquerías bentónicas de pequeña escala (S-fisheries), los modelos utilizados en su gestión no logran incorporar la heterogeneidad espacial de sus poblaciones. Esto ha llevado a un importante agotamiento de las pesquerías bentónicas artesanales en todo el mundo. Usando las pesquerías europeas de percebe como estudio de caso, los objetivos de esta tesis fueron aumentar la comprensión de la heterogeneidad biológica a gran escala de las poblaciones bentónicas y explorar modelos que aumenten la sostenibilidad de las S-fisheries. Nuestro trabajo reveló variaciones regionales en los patrones de reproducción y reclutamiento del percebe, posiblemente impulsadas por la variabilidad de factores ambientales como la temperatura del aire y de la superficie del mar. Descubrimos que los modelos participativos y de cogestión que otorgan derechos de acceso a los pescadores son clave para distinguir entre las regiones donde la pesca es sostenible de aquellas donde no lo es. Nuestro trabajo demuestra que no es la mera presencia de elementos de gobernanza como la cogestión sino su nivel de implementación lo que impulsa la sostenibilidad. A través del desarrollo de un modelo bioeconómico espacial para la pesquería, nuestro trabajo también demuestra que en las S-fisheries el lugar de captura es tan importante como la cantidad de captura. Se demostró que la delimitación de zonas a nivel local en función de la calidad del recurso (y, por lo tanto, de diferente rentabilidad) sobre las que establecer vedas adaptativas basadas en las demandas del mercado apoya mejor los medios de vida de los pescadores en comparación con una captura no espacial.spa
dc.language.isoengspa
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/PCIN-2016-063/ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleEcology and management of small-scale benthic fisheries: the stalked barnacle in Europeen
dc.title.alternativeEcoloxía e xestión de pesqueiras bentónicas de pequena escala: o percebe en Europaglg
dc.title.alternativeEcología y gestión de pesquerías bentónicas de pequeña escala: el percebe en Europaspa
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsembargoedAccessspa
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/EU/H2020/679812spa
dc.publisher.departamentoEconomía aplicadaspa
dc.publisher.grupoinvestigacionFutures Oceans Labspa
dc.publisher.grupoinvestigacionEcoloxía e Zooloxíaspa
dc.publisher.programadocPrograma de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión (RD 99/2011)
dc.subject.unesco5102.08 Pescaspa
dc.subject.unesco2401.06 Ecología Animalspa
dc.subject.unesco5902.08 Política del Medio Ambientespa
dc.date.embargoEndDate2024-05-05
dc.date.read2022-05-05
dc.date.updated2022-02-24T11:33:08Z
dc.advisorID7953
dc.advisorID3705


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain