Show simple item record

dc.contributor.advisorRodriguez Guerra, Alexandre 
dc.contributor.advisorCostas Gonzalez, Xose Henrique 
dc.contributor.authorRodríguez Rodríguez, Reyes 
dc.date.accessioned2022-07-29T08:47:56Z
dc.date.available2022-07-29T08:47:56Z
dc.date.submitted2022-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/3750
dc.description.abstractEste é un traballo de dialectoloxía galega co que pretendemos facer un estudo sobre a fala da Limia Baixa, unha zona situada ao suroeste da provincia de Ourense que linda con Portugal polo sur e polo oeste, onde se atopan os pasos fronteirizos de Ameijoeira, Portela do Home e A Madalena . O noso obxectivo principal é recoller, describir e estudar os trazos fonético--fonolóxicos, morfosintácticos e léxicos da fala desta comarca. Para isto temos que elaborar un corpus propio baseado en gravacións e enquisas feitas a falantes nativos que comprendan tres xeracións de idade. A partir deste corpus, poderemos coñecer o estado actual do galego desta área dialectal e comparalo cos datos que se recollen no Atlas Lingüístico Galego de hai máis de corenta anos. As gravacións faranse a informantes das diferentes parroquias e tamén a persoas de aldeas dos concellos veciños para comprobarmos a extensión dalgún dos fenómenos lingüísticos. E como complemento a este corpus, tamén manexaremos documentos que nos axuden a esclarecer a evolución, a existencia e o mantemento dalgún dos fenómenos dialectais especiais, como é o da presenza de dous microsubsistemas con fonemas sibilantes sonoros.glg
dc.description.abstractEste es un trabajo de dialectología gallega con el que pretendemos hacer un estudio sobre el habla de la Limia Baixa, una zona situada al suroeste de la provincia de Ourense que linda con Portugal por el sur y por el oeste, dónde se encuentran los pasos fronterizos de Ameijoeira, Portela do Home y A Madalena . Nuestro objetivo principal es recoger, describir y estudiar los rasgos fonético-fonológicos, morfosintácticos y léxicos del habla de esta comarca. Para ello tenemos que elaborar un corpus propio basado en grabaciones y encuestas hechas a hablantes nativos que comprendan tres generaciones de edad. A partir de este corpus, podremos conocer el estado actual del gallego de esta área dialectal y compararlo con los datos que se recogen en el Atlas Lingüístico Galego de hace más de cuarenta años. Las grabaciones se harán a informantes de las diferentes parroquias y también a personas de aldeas vecinas para comprobar la extensión de los fenómenos lingüísticos. Y como complemento a este corpus, también manejaremos documentos que nos ayuden a esclarecer la evolución, la existencia y el mantenimiento de alguno de los fenómenos dialectales especiales, como es la presencia de dos microsubsistemas con fonemas sibilantes sonoros.spa
dc.description.abstractThis is a work of Galician dialectology with which we intend to do a study on the speech of the Limia Baixa, an area located southwest of the province of Ourense bordering Portugal to the south and west, where there are the border crossings of Ameijoeira, Portela do Home and A Madalena. Our main objective is to collect, describe and study phonologycal-phonetic, morphosyntactic and lexical carachteristics of the speech of this region. So we must develop an own corpus based on recordings and surveys of native speakers who represent three generations. From this corpus, we can know the current state of the Galician dialect of this area and, at the same time, we can compare it with the data collected in the Atlas Lingüístico Galego over forty years. Recordings will be made to informants from the different parishes and people from neighboring villages to check the spread of linguistic phenomena. And to complement this corpus, we will also handle documents that help us to clarify the evolution, existence and maintenance of some of the special dialectal phoneme, such as the presence of two microsubsistemas with sound sibilant phonemes.en
dc.language.isoglgspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleContribución á sociodialectoloxía galega: a fala da Limia Baixaglg
dc.title.alternativeContribución a la sociodialectología gallega: el habla de la Limia Baixaspa
dc.title.alternativeContribution to the Galician sociodialectology: the speech of Limia Baixaen
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoFiloloxía galega e latinaspa
dc.publisher.grupoinvestigacionTecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galegaspa
dc.publisher.grupoinvestigacionLingua e Literatura Galegasspa
dc.publisher.programadocPrograma de Doutoramento en Estudos Lingüísticos (RD 99/2011)
dc.subject.unesco5705.10 Sociolingüísticaspa
dc.subject.unesco5703 Geografía lingüísticaspa
dc.subject.unesco5705 Lingüística Sincrónicaspa
dc.date.read2022-07-22
dc.date.updated2022-06-27T11:24:16Z
dc.advisorID3262
dc.advisorID136


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain