Show simple item record

dc.contributor.advisorVázquez López, Ezequiel Manuel 
dc.contributor.advisorCarballo Rial, Rosa 
dc.contributor.authorGómez Paz, Olaya 
dc.date.accessioned2023-03-15T13:12:27Z
dc.date.available2023-03-15T13:12:27Z
dc.date.submitted2023-01-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/4603
dc.description.abstractEste proxecto baséase no aproveitamento das propiedades dinámicas do enlace metal-ligando en compostos de coordinación. Tendo en conta esta premisa, proponse o deseño, síntese e caracterización estrutural en estado sólido de sistemas metalosupramoleculares fundamentalmente construídos con ligandos flexibles tipo tioéter con átomos de nitróxeno dadores. Estudarase a capacidade de ditos sistemas para aloxar de maneira reversible moléculas bioactivas desde o punto de vista biolóxico ou farmacolóxico. Estas moléculas poderán incorporarse na rede formada polo armazón metalorgánico ocupando os ocos da rede ou por coordinación ao propio centro metálico. Tamén analizaranse os factores que permiten o control sobre a liberación de tales moléculas bioactivas.glg
dc.description.abstractEste proyecto se basa en el aprovechamiento de las propiedades dinámicas del enlace metal-ligando en compuestos de coordinación. Teniendo en cuenta esta premisa, se propone el diseño, síntesis y caracterización estructural en estado sólido de sistemas metalosupramoleculares fundamentalmente construidos con ligandos flexibles tipo tioéter con átomos de nitróxeno dadores. Se estudiará la capacidad de dichos sistemas para alojar de manera reversible moléculas bioactivas desde el punto de vista biológico o farmacológico. Estas moléculas podrán incorporarse en la red formada por el armazón metalorgánico ocupando los huecos de la red o por coordinación al propio centro metálico. También se analizarán los factores que permiten el control sobre la liberación de tales moléculas bioactivas.spa
dc.description.abstractThis project is based on the use of the dynamic properties of the metal-ligand bond in coordination compounds. Taking into account this premise, we propose the design, synthesis and structural characterization in the solid state of the metalosupramolecular systems, constructed with flexible thioether-type ligands with donor nitromene atoms. Studying about the reversible capacity of systems to host bioactive molecules from the biological or pharmacological point of view. These molecules can be incorporated into the struture by the heavy organic red metal. The factors that allow control over the release of bioactive molecules will also be analyzed.en
dc.description.sponsorshipMinisterio de Ciencia e Innovación | Ref. PID2019- 110218RB-I00spa
dc.description.sponsorshipMinisterio de Economía y Competitividad | Ref. CTQ2017-90802-REDTspa
dc.description.sponsorshipXunta de Galicia | Ref. ED431D 2017/01spa
dc.language.isospaspa
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-110218RB-I00/ES
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/CTQ2017-90802-REDT/ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleSistemas metalosupramoleculares como portadores de moléculas bioactivasspa
dc.title.alternativeSistemas metalosupramoleculares como portadores de moléculas bioactivasglg
dc.title.alternativeMetalosupramolecular systems as carriers of bioactive moleculesen
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoQuímica inorgánicaspa
dc.publisher.grupoinvestigacionQuímica Inorgánica 5spa
dc.publisher.programadocPrograma de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química pola Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo (RD 99/2011)
dc.subject.unesco2303.07 Compuestos de Coordinaciónspa
dc.subject.unesco2303 Química Inorgánicaspa
dc.date.read2023-03-03
dc.date.updated2023-02-02T11:18:01Z
dc.advisorID1194
dc.advisorID98


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain