Show simple item record

dc.contributor.advisorGarcia-Miguel Gallego, José María 
dc.contributor.advisorSampedro Mella, María Carmen
dc.contributor.authorUruburu Rodríguez, Miren Begoña
dc.date.accessioned2023-07-21T10:33:24Z
dc.date.available2023-07-21T10:33:24Z
dc.date.submitted2023-04-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/5050
dc.description.abstractEsta tese de doutoramento ten como obxectivo realizar un estudo comparativo entre os usos das formas de tratamento no sur de Galicia e no norte de Portugal. Trátase de describir os usos de ditas formas en diferentes ámbitos no galego do sur de Galicia e no portugués do norte de Portugal, observando posibles cambios nos últimos anos. Ademais, preténdese examinar a influencia de diferentes variables sociolingüísticas nos usos dos tratamentos por parte dos falantes das dúas zonas analizadas, e coñecer algunhas crenzas sociolingüísticas que os informantes teñen ao respecto. Para iso, utilizouse unha metodoloxía cuantitativa e cualitativa mediante a realización de entrevistas orais gravadas e enquisas escritas. O presente traballo divídese nos seguintes sete capítulos: No Capítulo 1 preséntase o estado da cuestión sobre as formas de tratamento do galego e do portugués europeo, e o marco teórico. Ao Capítulo 2 corresponden os aspectos metodolóxicos. No Capítulo 3 descríbense cuantitativa e cualitativamente, e de xeito comparativo, os resultados rexistrados en diferentes ámbitos nas entrevistadas realizadas no sur de Galicia e no norte de Portugal. No Capítulo 4 analízase cuantitativamente a influencia das variables sociolingüísticas sexo, idade, nivel sociocultural e cidades vs. vilas nos usos das formas de tratamento por parte dos informantes galegos e portugueses. O Capítulo 5 analiza cuantitativamente os resultados dunha serie de enquisas escritas realizadas no norte de Portugal sobre os usos do pronome ‘você’ explícito. No Capítulo 6 revísanse algunhas crenzas dos falantes entrevistados sobre diversos aspectos relacionados cos usos das formas de tratamento. Y, finalmente, no Capítulo 7 recóllense as conclusións e propóñense futuras liñas de investigación.glg
dc.description.abstractEsta tesis de doctorado tiene como objetivo realizar un estudio comparativo entre los usos de las formas de tratamiento en el sur de Galicia y en el norte de Portugal. Se trata de describir los usos de dichas formas en diferentes ámbitos en el gallego del sur de Galicia y en el portugués del norte de Portugal, observando posibles cambios en los últimos años. Además, se pretende examinar la influencia de diferentes variables sociolingüísticas en los usos de los tratamientos por parte de los hablantes de las dos zonas analizadas, y conocer algunas creencias sociolingüísticas que los informantes tienen al respeto. Para eso, se utilizó una metodología cuantitativa y cualitativa mediante la realización de entrevistas orales grabadas y encuestas escritas. El presente trabajo se divide en los siguientes siete capítulos: En el Capítulo 1 se presenta el estado de la cuestión sobre las formas de tratamiento del gallego y del portugués europeo, y el marco teórico. Al Capítulo 2 corresponden los aspectos metodológicos. En el Capítulo 3 se describen cuantitativa y cualitativamente, y de manera comparativa, los resultados registrados en diferentes ámbitos en las entrevistadas realizadas en el sur de Galicia y en el norte de Portugal. En el Capítulo 4 se analiza cuantitativamente la influencia de las variables sociolingüísticas sexo, edad, nivel sociocultural y ciudades vs. villas en los usos de las formas de tratamiento por parte de los informantes gallegos y portugueses. El Capítulo 5 analiza cuantitativamente los resultados de una serie de encuestas escritas realizadas en el norte de Portugal sobre los usos del pronombre ‘você’ explícito. En el Capítulo 6 se revisan algunas creencias de los hablantes entrevistados sobre diversos aspectos relacionados con los usos de las formas de tratamiento. Y, finalmente, en el Capítulo 7 se recogen las conclusiones y se proponen futuras líneas de investigación.spa
dc.description.abstractThis doctoral thesis aims to carry out a comparative study between the uses of the forms of treatment in the south of Galicia and in the north of Portugal. The aim is to describe the uses of these forms in different fields in Galician from the south of Galicia and in Portuguese from the north of Portugal, observing possible changes in recent years. In addition, it is intended to examine the influence of different sociolinguistic variables on the uses of the treatments by the speakers of the two areas analyzed, and to know some sociolinguistic beliefs that the informants have in this regard. For this, a quantitative and qualitative methodology was used by conducting recorded oral interviews and written surveys. This work is divided into the following seven chapters: Chapter 1 presents the state of the art on the forms of treatment of Galician and European Portuguese, and the theoretical framework. Chapter 2 corresponds to the methodological aspects. Chapter 3 describes quantitatively and qualitatively, and in a comparative way, the results registered in different areas in the interviewees carried out in the south of Galicia and in the north of Portugal. In Chapter 4 the influence of the sociolinguistic variables sex, age, sociocultural level and cities vs. villas in the uses of the forms of address by the Galician and Portuguese informants. Chapter 5 quantitatively analyzes the results of a series of written surveys carried out in northern Portugal on the uses of the explicit pronoun 'você'. In Chapter 6, some beliefs of the interviewed speakers on various aspects related to the uses of the address forms are reviewed. And, finally, in Chapter 7 the conclusions are collected and future lines of research are proposed.en
dc.language.isoglgspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleSobre as formas de tratamento no sur de Galicia e no norte de Portugal: unha visión sociolingüística e contrastiva.glg
dc.title.alternativeSobre las formas de tratamiento en el sur de Galicia y en el norte de Portugal: una visión sociolingüística y contrastiva.spa
dc.title.alternativeOn the forms of treatment in South Galicia and North Portugal: sociolinguistic and contrastive aspects.en
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoTradución e lingüísticaspa
dc.publisher.grupoinvestigacionGramática, Discurso e Sociedades (GRADES)spa
dc.publisher.programadocPrograma de Doutoramento en Estudos Lingüísticos (RD 99/2011)
dc.subject.unesco5705.10 Sociolingüísticaspa
dc.subject.unesco57 Lingüística
dc.date.read2023-06-30
dc.date.updated2023-04-28T08:11:39Z
dc.advisorID252


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain