Show simple item record

dc.contributor.advisorGutiérrez Sánchez, Águeda 
dc.contributor.authorGarcía Remeseiro, Tania 
dc.date.accessioned2018-02-23T11:18:30Z
dc.date.available2020-03-01T00:15:05Z
dc.date.issued2018-02-23
dc.date.submitted2017-10-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11093/943
dc.description.abstractFundamentación: Os traballadores de oficina pasan moito tempo diante dunha pantalla durante as horas de traballo. A relación entre a postura durante o traballo co ordenador e a dor de pescozo segue sendo discutible. Malia que algúns investigadores afirman unha diferenza significativa na postura da cabeza entre os pacientes con dor e sen dor cervical, aínda non están claras as relacións existentes na literatura científica. Obxectivo: Descubrir a relación existente entre a dor de pescozo e a postura inadecuada da cabeza, a columna cervicotorácica e os ombreiros, así como a relación destas coa actividade física, a discapacidade cervical e a calidade de vida dos traballadores con PVD. Método: Trátase dun deseño descritivo e transversal. A investigación realizouse cunha mostra non probabilística de suxeitos voluntarios, conformada por 88 traballadores da Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia) avaliados mediante o software de avaliación postural SAPO e os cuestionarios: NDI, SRHI, IPAQ e SF-12. Resultados: Determinouse que o 76% da mostra ten a cabeza adiantada e o 51.1% os ombreiros redondeados. O ángulo da cabeza correlacionouse coa presenza de dor cervical (p <.05). Existindo unha relación significativa entre o índice de discapacidade cervical e o tempo no que permanecen sentados nun día hábil (p <.05). Conclusión: Todos os participantes do noso estudo mostraban algún tipo de alteración postural. As intervencións de saúde no lugar de traballo deberían centrarse non só no aumento dos niveis de actividade física, senón tamén en reducir o tempo que os empregados pasan sentados no traballo. A discapacidade cervical inflúe de xeito directo na calidade de vida relacionada coa saúde das persoas que sofren dun cadro clínico de dor cervical.spa
dc.description.abstractFundamentación: Los trabajadores de oficina pasan un largo período de tiempo delante de una pantalla durante las horas de trabajo. La relación entre la postura durante el trabajo con el ordenador y el dolor de cuello sigue siendo discutible. A pesar de que algunos investigadores afirman una diferencia significativa en la postura de la cabeza entre los pacientes con dolor y sin dolor cervical, todavía no están claras las relaciones existentes en la literatura científica. Objetivo: Descubrir la relación existente entre el dolor de cuello y la postura inadecuada en la cabeza, la columna cervicotorácica y los hombros, así como la relación de estas con la actividad física, la discapacidad cervical y la calidad de vida de los trabajadores de PVD. Método: Se trata de un diseño descriptivo y transversal. La investigación se ha realizado con una muestra no probabilística de sujetos voluntarios, conformada por 88 trabajadores de la Consellería de Sanidad (Xunta de Galicia) evaluados mediante el software de evaluación postural SAPO y además se les ha pasado los siguientes cuestionarios: NDI, SRHI, IPAQ y SF-12. Resultados: Se determinó que el 76% de la muestra tiene la cabeza adelantada y el 51,1% de la muestra tiene los hombros redondeados. El ángulo de la cabeza se correlacionó con la presencia de dolor cervical (p <.05). Existe una relación entre el índice de discapacidad cervical y el tiempo en el que que se permance sentado en un día hábil (p <.05). Conclusión: Todos los participantes de nuestro estudio mostraban algún tipo de alteración postural. Las intervenciones de salud en el lugar de trabajo deberían centrarse no sólo en el aumento de los niveles de actividad física, sino también en reducir el tiempo que los empleados pasan sentados en el trabajo. La discapacidad cervical influye de manera directa en la calidad de vida relacionada con la salud de las personas que sufren de un cuadro clínico de dolor cervical.spa
dc.description.abstractFoundation: Office workers spend a long period of time in front of of a screen during work hours. The relationship between posture during Work with the computer and neck pain is still debatable. Although some researchers claim a significant difference in head posture between patients with pain and without cervical pain, relationships are still not clear existing in the scientific literature. Objective: Discover the relationship between neck pain and inadequate posture in the head, the cervico-thoracic spine and shoulders, as well as the relationship of these with physical activity, cervical disability and the quality of life of the workers of PVD. Method: It is a descriptive and transversal design. The investigation has been carried out with a non-probabilistic sample of voluntary subjects, made up of 88 workers of the Department of Health (Xunta de Galicia) assessed by the SAPO postural evaluation software and also the following questionnaires: NDI, SRHI, IPAQ and SF-12. Results: It was determined that 76% of the sample has the head forward and the 51.1% of the sample has rounded shoulders. The angle of the head is correlated with the presence of cervical pain (p <.05). There is a relationship between index of cervical disability and the time in which to remain seated in a day skillful (p <.05). Conclusion: All the participants in our study showed some kind of postural alteration. Health interventions in the workplace should focus not only on increasing levels of physical activity, but also on reduce the time employees spend sitting at work. Disability cervical cancer directly influences the quality of life related to the health of people suffering from a clinical picture of cervical pain.spa
dc.description.sponsorshipXunta de Galicia. Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C). PRE/2013/405spa
dc.language.isoglgspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.titleAnálise descritiva-interpretativa sobre o impacto das pantallas de visualización de datos (PVD) na postura corporalspa
dc.title.alternativeAnálisis descriptivo-interpretativo sobre el impacto de las pantallas de visualización de datos (PVD) en la postura corporalspa
dc.title.alternativeDescriptive-interpretative analysis on the impact of visual display terminals (VDT) in body posturespa
dc.typedoctoralThesisspa
dc.rights.accessRightsopenAccessspa
dc.publisher.departamentoDidácticas especiaisspa
dc.publisher.grupoinvestigacionEducación, Actividade Física e Saúde. GIES.spa
dc.publisher.programadocPrograma de Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde (RD 99/2011)
dc.subject.unesco3212 Salud Publicaspa
dc.subject.unesco3213.11 Fisioterapiaspa
dc.subject.unesco3204 Medicina del Trabajospa
dc.date.read2018-01-26
dc.date.updated2017-10-30T12:24:58Z
dc.advisorID4403


Files in this item

[PDF]

    Show simple item record

    Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
    Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain